Preiļu Biznesa inkubators pilnveido materiāli tehnisko bāzi

23.05.2011.

Gan valsts, gan arī novada ekonomikas attīstība atkarīga no uzņēmējdarbības vides un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas spēs piedāvāt vietējā un ārējā tirgū konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Uzņēmumu skaitam Preiļu novadā ir tendence palielināties, palielinājies ir arī pašnodarbināto iedzīvotāju skaits, kas liecina par to, ka iedzīvotājos ir motivācija no bezdarba atgriezties darba tirgū.


Būtiski ir saglabāt šo komersantu tālāko darboties spēju un to izaugsmes iespējas. Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepietiek vien ar jaundibinātu komersantu dibināšanas/ reģistrēšanas veicināšanu.


Lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs, šodienas uzņēmējam jābūt ļoti izglītotam un zinošam.
Preiļu Biznesa inkubatora darbības rezultātā apmācīti un sniegtas konsultācijas vairāk kā 700 interesentiem un uzņēmējiem ne tikai no Preiļu novada, bet arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem no Aglonas, Riebiņu, Vārkavas, Līvānu novadiem, Dagdas, Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes pilsētām.


Lai uzlabotu Preiļu Biznesa inkubatora darba vidi, kā arī nodrošinātu efektīvu darba attīstību atbalsta pasākumu nodrošināšanai uzņēmējiem un citiem interesentiem,   Preiļu novada dome realizēja projektu „ Preiļu Biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pasākumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu  novadā”(Nr. 10-03-LL12-L413101-000001) ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākuma ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tai skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām-iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde”.


Projekta aktivitāšu rezultātā Biznesa inkubatora darba pilnveidošanai tika iegādāts portatīvais dators, projektors, kopētājs, printeris,  ekrāns un 40 krēsli semināru un   mācību vajadzībām, lai, efektīvas inkubatora darbības rezultātā,  veicinātu uzņēmēju kapacitātes attīstību un uzņēmību jaunu darba vietu radīšanā  gan Preiļu novadā, gan apkārt esošajos novados.


Projekta budžets Ls 4 369,47, līdzfinansējumu 25% nodrošina Preiļu novada dome.


Projekta koordinatore Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2011.