Veterinārmedicīnas likumā plānots veikt vairākus grozījumus

12.05.2011.

 


Veterinārmedicīnas likumā plānots veikt vairākus grozījumus


Šodien, 10. maijā valdība izskatīja un apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”, kurš Veterinārmedicīnas likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas.


Izstrādātie grozījumi paredz likumā noteikt, ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprite notiek saskaņā ar atbilstošajām Regulām – Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulu (EK) Nr.142/2011 ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai.


Plānots noteikt, ka mājputnu un trušu gaļas ražošanas uzņēmumos veterinārārstu palīgu funkcijas varēs pildīt šo kautuvju darbinieki, kuri apmācīti saskaņā ar attiecīgajā Regulā noteiktajām prasībām. Iepriekš veterinārārstu palīgu funkcijas varēja veikt tikai speciālists ar atbilstošu izglītību. Tāpat plānots, ka medījamo dzīvnieku vai to gaļas ieguvei mazos daudzumos veterinārās ekspertīzes darbības varēs veikt persona, kura apmācīta saskaņā ar noteiktajām prasībām. Līdz ar to arī noteiks, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pilnvarotie veterinārārsti un veterinārārsta palīgi tiks apmācīti saskaņā ar atbilstošajā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā noteiktajām prasībām.


Dzīvnieku īpašniekam/turētājam testēšanas pārskatus par ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību laboratoriskajiem izmeklējumiem būs jāglabā trīs gadus. Iepriekš nebija noteikts glabāt testēšanas pārskatus.


Grozījumi likumprojektā arī paredz noteikt, ka laboratoriskos izmeklējumus par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām būs jāveic Latvijas vai arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nacionālajās akreditācijas institūcijās akreditētajās laboratorijās un references laboratorijās. Pārtikas un veterinārais dienests, izvērtējot laboratorisko izmeklējumu rezultātus, piešķirs novietnēm statusu attiecībā uz dzīvnieku veselības stāvokli. Savukārt dzīvnieku īpašniekam/turētājam būs pienākums nodrošināt novietnē esošo dzīvnieku kustību uz citām novietnēm atbilstoši piešķirtajam veselības statusam. 


Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma grozījumiem Ministru kabinetam būs jānosaka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistītās personas, uzņēmumu vai iekārtu reģistrācijas kārtība, uzņēmumu vai iekārtu atzīšanas kārtība, reģistrēto personu uzņēmumu vai iekārtu reģistrācijas vai atzīšanas anulēšanas kārtība, reģistrēto personu, reģistrēto vai atzīto uzņēmumu, iekārtu darbības apturēšanas, pārtraukšanas vai aizliegšanas kārtība, kā arī noteiktu darbību ar blakusproduktiem atļaušanas un aizliegšanas kārtība. Tāpat būs jānosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritei, kā arī veterināro zāļu recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu noformēšanas, izrakstīšanas, uzskaites un uzglabāšanas kārtība.
Paredzēts, ka turpmāk netiks maksāta kompensācija dzīvnieku īpašniekiem par govju enzootiskās leikozes apkarošanas pasākumos radītajiem zaudējumiem, jo valstij netiks atmaksāti naudas līdzekļi no attiecīgā Eiropas Savienības fonda.
Likuma grozījumu projekts paredz, ka turpmāk personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas saturēs dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvniekus valsts robežas muitas kontroles punktos kontrolēs Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas 2009.gada 5.marta Regulu (EK) Nr.206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr.136/2004 grozīšanu, kas atceļ Komisijas 2004.gada 16.aprīļa Regulu Nr.745/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiem.
Veterinārmedicīnas likuma grozījumi stāsies spēkā pēc to izskatīšanas Saeimā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Vairāk informācijas par dokumenta grozījumiem: [http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40209825&mode=mk&date=2011-05-10].


________________________________


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.