Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana”

11.05.2011.

 


Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-53012. Iepirkuma priekšmeta nosaukums– „Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/7M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/7M tika iesniegts piedāvājums no viena pretendenta: SIA “SIGNUM”, reģ.nr. 40003175968.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatēja, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem,  Komisija nolēma


5. Noteikt par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana ar, SIA “SIGNUM”, Reģ.nr. 40003175968, par iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu par piedāvāto līgumcenu.
      Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 8239,84 ( astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati 84 santīmi), PVN 22% ir Ls 1812,76 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 10052,60 (desmit tūkstoši piecdesmit divi lati 60 santīmi).
     Iepirkuma darbu izpildes termiņš 15.11.2011. – 15.05.2012.
     Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.
     Pārējie noteikumi: norēķins par izpildītajiem darbiem 10 dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
      Garantijas laiks – 5 (pieci) gadi, pie nosacījuma, ka stendi netiek fiziski bojāti.
      Piedāvājuma derīguma termiņš – līdz 05.05.2012.


6. Iepirkuma līgums tiks noslēgts pēc Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER projekta Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana pieteikuma apstiprināšanas Lauka atbalsta dienestā (LADā) un finansējuma piešķiršanas projekta izpildei.


Kontaktpersona: Preiļu novada domes projektu vadītāja Sanita Meļko, 65322766, 6809757, e-pasts: sanita.melko@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2011.