Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa `Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā`

06.05.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējums atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma 10.pielikumā.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija nolēma:
1. Veikt precizējumu Konkursa Nolikuma 10.pielikumā Pretendenta finanšu līdzekļu pieejamības/kredītlīnijas apliecinājums, izsakot frāzi no „kas nav mazāka par 50 % (piecdesmit procentiem) uz frāzi „kas nav mazāka par 25% (divdesmit pieciem procentiem)”.
2. Par veikto precizējumu konkursa Nolikuma 10.pielikumā, komisija ievieto informāciju Preiļu novada domes māja lapā internetā; www.preili.lv_iepirkumi , kā arī nosūta šo informāciju konkursa piegādātājiem, kas ir izņēmuši konkursa dokumentāciju.


Pielikumā: konkursa, id.nr. PND 2011/6AK, 10.pielikums – 1lp. 


Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas grozījumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.