Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”

06.05.2011.

Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu


1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Projekta nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos” (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros.


3. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”.


5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ”Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


6. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/8AK ERAF


7. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā), tai skaitā Tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu elektroniskā CD formātā var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes Tehniskajā daļā 49.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Jāni Skutelu, tel.65307327, mob.tel.26432521 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Nolikums (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
2. un 12. pielikums – darbu apjomi un tehniskais projekts (ZIP) 
3. – 11. pielikumi (ZIP) 


8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 13.jūnijam plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


9. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


10. Piedāvājumu atvēršana : 2011.gada 13.jūnijā plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā)


11. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
11.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv;
11.2. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv;
11.3. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.