Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem atklāta konkursa `Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā`

05.05.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Grozījumi un precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikumā un tā pielikumos.


Sakarā ar to, ka Komisija ir saņēmusi no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atzinumu par precizējumu un grozījumu veikšanu Konkursa Nolikumā un tā pielikumos,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešās daļas, 29.panta trešās daļas un 30.panta piektās daļas nosacījumiem, Konkursa 11.6., 1.7.punktu nolikuma prasībām,
Komisija nolēma:
veikt grozījumus un precizējumus atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, Nolikumā un tā pielikumos:


1. Nolikuma 4.2., 13.5. un 13.7. punktu prasības, ka bankas izsniegtajiem piedāvājuma, līguma izpildes un garantijas perioda nodrošinājumiem (galvojumiem) jāatbilst pasūtītāja sagatavotajām Nolikuma 4., 13. un 14. pielikumu formām, tiek grozītas:


1.1. Nolikuma 4.2.punkta jaunā redakcija:
„4.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde (banka), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar bankas paraugveidni nodrošinājuma formai, iekļaujot informāciju:
4.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma izdevējiestādes (bankas ) rekvizīti, amatpersonas paraksts, atšifrējums;
4.2.2.  nodrošinājuma izdošanas datums, vieta;
4.2.3. pretendenta rekvizīti;
4.2.4. pasūtītājs, iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs;
4.2.5. piedāvājuma nodrošinājuma summa, valūta, spēkā esamības termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
4.2.6. termiņš, kādā izdevējiestāde (banka) samaksā nodrošinājumu  pēc pasūtītāja pieprasījuma (15 kalendāro dienu laikā);
4.2.7. cita izdevējiestādes (bankas) informācija.”


1.2. Nolikuma 13.5. punkta jaunā redakcija:
„13.5. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs slēgs līgumu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā (ar PVN) no Pretendenta piedāvātās būvdarbu līgumcenas (ar PVN) šim iepirkumam kā bankas galvojums, saskaņā ar bankas paraugveidni, iekļaujot informāciju:
13.5.1. līguma izpildes nodrošinājuma izdevējiestādes (bankas ) rekvizīti, amatpersonas paraksts, atšifrējums;
13.5.2. pretendenta rekvizīti;
13.5.3. pasūtītājs, iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs;
13.5.4. līguma izpildes nodrošinājuma summa, valūta, spēkā esamības termiņš;
13.5.5. termiņš, kādā pasūtītājam ir jāpieprasa bankai līguma izpildes nodrošinājuma samaksa:
13.5.6. termiņš, kādā izdevējiestāde (banka) samaksā līguma izpildes nodrošinājumu pēc pasūtītāja pieprasījuma;
13.5.7. cita izdevējiestādes (bankas) informācija.”


1.3. Nolikuma 13.7. punkta jaunā redakcija:
„13.7. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs noslēgs iepirkuma līgumu par konkursa būvdarbu veikšanu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas perioda nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā (ar PVN) no Pretendenta piedāvātās būvdarbu līgumcenas (ar PVN) šim iepirkumam kā bankas galvojums, saskaņā ar bankas paraugveidni, iekļaujot informāciju:
13.7.1. garantijas perioda nodrošinājuma izdevējiestādes (bankas ) rekvizīti, amatpersonas paraksts, atšifrējums;
13.7.2. pretendenta rekvizīti;
13.7.3. pasūtītājs, iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs;
13.7.4. garantijas perioda nodrošinājuma summa, valūta, spēkā esamības termiņš;
13.7.5. termiņš, kādā pasūtītājam ir jāpieprasa bankai garantijas perioda nodrošinājuma samaksa:
13.7.6. termiņš, kādā izdevējiestāde (banka) samaksā garantijas perioda nodrošinājumu pēc pasūtītāja pieprasījuma;
13.7.7. cita izdevējiestādes (bankas) informācija.”


1.4. Konkursa Nolikuma 4.pielikums, 13.pielikums un 14.pielikums tiek izslēgti.


1.5. Konkursa līguma projekta 6.2. un 9.3. punktos tiek izņemtas frāzes:
 „6.2. …………(saskaņā ar būvdarbu konkursa Nolikuma 13.pielikuma formu)…….”;
„9.3. ……. (iepirkuma Nolikuma 14.pielikums).”


2. Precizējumi Konkursa Nolikuma 9.1.3.2. un 10.1.1.4.apakšpunktos
„9.1.3.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī tām personām (tai skaitā apakšuzņēmējiem), uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa Nolikuma prasībām.”
„10.1.1.4. Nolikuma 10.1.1.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas arī uz tām personām, (tai skaitā apakšuzņēmējiem), uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa Nolikuma prasībām.”


3. Grozījums Konkursa Nolikuma 7.1.3.punktā
„Pretendenta brīvi pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazākas par 25 (divdesmit pieciem) procentiem no Pretendenta iesniegtās būvdarbu kopējās līguma summas, tai skaitā PVN (bankas apliecinājums par pretendenta finanšu līdzekļu pieejamību/kredītlīnijas atvēršanu pretendenta uzvaras gadījumā).”


4. Grozījums Nolikuma 8.1.punktā:
   „8.1. Pretendentam – pēdējo 5 gadu laikā kā galvenajam uzņēmējam vai apakšuzņēmējam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu sekmīgā vadīšanā un realizācijā, kuras apstiprināšanai ir apliecinājums rakstiskā veidā no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes), kur kopumā veikti darbi sekojošos apjomos:
8.1.1. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve – ne mazāka kā 2500 m garumā;
8.1.2. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve  – ne mazāka kā 3000 m garumā;
8.1.3. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas spiedvada cauruļvadu  izbūvi ne mazāku kā 150 m garumā ;
8.1.4. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ar jaudu vismaz 4 m3/h izbūvi;
8.1.5. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi  ne mazāk kā 40 m 3 apjomā (diennaktī).”


     Precizējums  Nolikuma 9.1.4.7.apakšpunktā:
„9.1.4.7. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos 5 (piecos) gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 8.1.punktā noteiktajam (norādot būvju nosaukumu un veidu, objekta adresi, pasūtītāju, būvdarbu apjomu (LVL), izpildes termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti). Saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums). Sarakstam pievienot pasūtītāju atsauksmes par vismaz trīs (3) pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti, saskaņā ar 8.1.punkta prasībām”.


Grozījums Nolikuma 8.3.punktā:
      „8.3. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas atbilst šādām prasībām:
        8.3.1. ir sekmīgi veicis līdzvērtīga rakstura (ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, attīrīšanas iekārtu izbūve un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve) un apjoma (darbu līgumcenas apjomā) objektu izbūvi;
       8.3.2. par iepriekšminētajiem darbiem jāsniedz informācija (6.pielikuma sadaļā – Darba pieredze), kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;
       8.3.3. ir ieguvis būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas būvdarbu vadīšanā;
      8.3.4. pretendentam ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu reģistrā būvdarbu vadītājs kā pretendenta būvniecības atbildīgā persona;
      8.3.5. būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.”


Grozījums Nolikuma 6.pielikuma – Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts un apliecinājums sadaļā – Darba pieredze papildinot to ar informāciju par veiktajiem objektiem (objekts, būvdarbu apjoms un līgumcena, vieta, pasūtītājs, izpildes termiņi), saskaņā ar Nolikuma 8.3.punkta prasībām.     


5. Grozījumi Nolikuma 8.5. punktā un  9.1.4.15.apakšpunktā:
„8.5. Pretendentam ir jābūt ieviestām vides un kvalitātes pārvaldības sistēmām (kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem. ….”
„9.1.4.15. Vides un kvalitātes pārvaldības sistēmas, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāts vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai pretendenta darbībās būvniecībā……”


6. Precizējums Nolikuma 9.1.3.3.1. apakšpunktā
„9.1.3.3.1. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta


7.  Grozījums Nolikuma 9.1.3.3.2. apakšpunktā
„9.1.3.3.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā (ārvalstī reģistrētam pretendentam – Valsts ieņēmumu dienests un līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts), kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 Ls. Valsts ieņēmumu dienesta informācija par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai.


8.  Precizējums Nolikuma 9.1.4.5. apakšpunktā
     „9.1.4.5. Pretendentam jāiesniedz par 2009.gadu (apstiprinātu) un 2010.gadu (operatīvo): bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats……….”


9.  Precizējums Nolikuma 13.2. punktā
      „13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”


10. Precizējums Nolikuma 11.5. punktā
      „11.5. Komisijai ir tiesības izvēlēties un slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai nav iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu noteiktajā termiņā.”


11. Precizējumi Nolikuma 12. pielikuma Līguma projekta  5.1.1.1. punktā:
„5.1.1.1. avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma kopējās summas, tas ir () – 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas”


12. Precizējumi Nolikuma 12. pielikuma Līguma projekta 8.12. punktā
      „8.12. Būvsapulcēs nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (darbu apjoms, izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Būvdarbu kvalitātes līmenis).”


13. Precizējumi Nolikuma 1. pielikuma Tehniskās specifikācijas  4. punktā
      „4. Pretendentam būvdarbu izmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, tai skaitā: 5.pielikumu- Lokālā tāme; 6.pielikumu- Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem un 7.piwelikumu – Būvniecības koptāme.”


14. Grozījums Nolikuma 1. pielikuma Tehniskajā specifikācijā – izslēgts 12.9.punkts Objekta apkopes nodrošināšanas apraksts.


Pielikumā konkursa, id.nr. PND 2011/6AK, dokumentācija ar grozījumiem:
1. Konkursa Nolikums – 17 lp.;
2. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija – 4 lp.;
3. 6.pielikums – 2 lp.;
4. 12.pielikums – Līguma projekts – 11 lp.


Informācija par Konkursa Nolikuma grozījumiem 05.05.2011.ir publicēta IUB mājas lapā internetā un tiek publicēta Preiļu novada domes māja lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi, kā arī nosūtīta piegādātājiem (pa faksu), kas izņēmuši konkursa dokumentāciju.


Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas grozījumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.