Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”

05.05.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Grozījumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikumā – piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana.


Sakarā ar to, ka Komisija ir saņēmusi no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atzinumu par precizējumu un grozījumu veikšanu Konkursa Nolikumā un tā pielikumos,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešās daļas, 29.panta trešās daļas un 30.panta piektās daļas nosacījumiem, Konkursa 11.6., 1.7.punktu nolikuma prasībām,
Komisija nolēma:


1. Pagarināt atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 25.maijam, attiecīgi veicot grozījumus Konkursa Nolikuma 3.1.2.,3.1.7. un 3.3.7.5.punktos:


„3.1.2. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu Preiļu novada domes atklātā konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)”ietvaros”, id.nr. PND 2011/6AK Iepirkumu komisijai pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), telefons 65322766, fakss 65307323, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 25.maijam plkst.10.00.”
„3.1.7. Piedāvājumi tiks atvērti konkursa Iepirkumu komisijas atklātā sēdē – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā), 2011.gada 25.maijā plkst.10.00.”
„3.3.7.5. ……atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)”ietvaros”, id. Nr.PND 2011/6AK. Neatvērt līdz 2011.gada 25.maija pulksten 10.00”


2. Informāciju par Konkursa Nolikuma grozījumiem 05.05.2011.ir publicēta IUB mājas lapā internetā un tiek publicēta Preiļu novada domes māja lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi, kā arī nosūta piegādātājiem (pa faksu), kas izņēmuši konkursa dokumentāciju.


Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas grozījumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv
– komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2011.