Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”

03.05.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums– „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/5M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/5M tika iesniegti piedāvājumi no trijiem pretendentiem: SIA “MIKOR”, Reģ.nr. 45403001297, SIA „Latteps”, Reģ.nr. 40003318609 un SIA „CKD D” Reģ.nr. 41503014662.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem,        
Komisija nolēma:


5. Noteikt par uzvarētāju SIA „Latteps”, Reģ.nr. 40003318609, Ģimnāzijas iela 22-5, Daugavpils, jo tā piedāvājums Iepirkumam, id.nr. PND 2011/5M, atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


6. Slēgt iepirkuma līgumu par brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošanu–mehanizēto atjaunošanu ar krāsu Preiļu pilsētā ar SIA „Latteps”, reģ.nr. 40003318609, par iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu par piedāvāto vienības līgumcenu Ls 2,45 bez PVN22%, Ls 2,99 ar PVN22% .
      Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 3405,50 (trīs tūkstoši četri simti pieci lati 50 santīmi), PVN 22% ir Ls 749,22 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 4154,72 (četri tūkstoši simtu piecdesmit četri lati 72 santīmi).


Darbu izpildes termiņi – pirmais krāsojums termiņā līdz 30.04.2011, otrais krāsojums – līdz 01.09.2011.Garantija izpildītajiem darbiem: 6 mēneši.


Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.05.2011.