Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” rezultāti

29.04.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par iepirkuma procedūras –  atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” rezultātiem – iepirkuma procedūras pārtraukšanu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Iepirkumu komisija paziņo par atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, rezultātiem, komisijas pieņemto lēmumu – iepirkuma procedūras pārtraukšanu.


1. Saskaņā ar atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK (turpmāk tekstā – Konkurss), 2011.gada 26.aprīļa piedāvājumu atvēršanas komisijas sēdes protokolu, konkursam ir iesniegti piedāvājumi no trijiem pretendentiem, tai skaitā:


1.1. PS „A.A.& būvkompānijas” Reģ.Nr.45403016042, juridiskā adrese: Dārza iela 20a, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, tai skaitā: SIA „Madonas būve, SIA „Jēkabpils, būve”, SIA „MB AKVA”, SIA „Santexo”.
1.2. Personu apvienība „Krāslavas būve”, tai skaitā:
       a) SIA „Leven”- vadošais biedrs, reģ.nr. 40003156929, adrese: Vasarnieku iela 2A, Krāslava;
       b) SIA „Krāslavas ūdens”,  reģ.nr. 45903000240, adrese: Sporta iela 10, Krāslava;
       c) SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”, reģ.nr. 41503009801, adrese: „Vecliepas”, Lielie Leiči, Preiļu pagasts,    Preiļu novads.
1.3. SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, Reģ.nr. 41503004630, adrese: 18.Novembra 105, Daugavpils.


2.      Saskaņā ar Konkursa, ident.nr. PND 2011/4AK, 26.04.2011. piedāvājumu atvēršanas komisijas sēdes protokolu, pretendenti iesnieguši finanšu piedāvājumus ar sekojošām līguma summām (cenām):
Tabula nr.1 – Konkursa pretendenti un to piedāvātās līguma cenas

Nr.p.k


Pretendents (nosaukums, adrese)


Piedāvājuma cena


1.


PS „A.A.& būvkompānijas”

Reģ.Nr.45403016042, tai skaitā:

SIA „Madonas būve, SIA „Jēkabpils būve”, SIA „MB AKVA”, SIA „Santexo”


 


588 757,33 (bez PVN22%)


 


             718 283,94 (ar PVN 22%)


 


2.


 


Personu apvienība „Krāslavas būve”


tai skaitā:


SIA „Leven” , reģ.nr. 40003156929,


SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.nr. 45903000240,


SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”,reģ.nr. 41503009801


 


 


548 790, 52 (bez PVN22%)


 


             669 524,43  (ar PVN 22%)


 


3.


SIA „Daugavpils būvmehanizācija”


Reģ.nr. 41503004630


 


544 106,65 (bez PVN22%)


 


             663 810,11  (ar PVN 22%)


 
3. Saskaņā ar Konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, dokumentāciju, tai skaitā: tehnisko projektu, atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, iepirkuma līguma darbu  paredzamā summa (cena) bez PVN22% ir LVL 284 000,00 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši latu) – informācija publicēta Konkursa „Paziņojums par līgumu” 22.03.2011. Iepirkumu uzraudzības mājas lapā sadaļā II.2 „Līguma apjoms vai robežas”.


4. Konkursa Nolikuma 11.9 punkts paredz:
„11.9. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlas piedāvājumu un nosaka uzvarētāju vai pieņem lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem:…..
11.9.2. ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām vai ja iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.”
5. Iepirkumu komisija, atverot iesniegtos piedāvājumus Konkursam, id.nr. PND 2011/4AK, konstatē, ka Pretendenti piedāvā veikt Konkursa būvdarbus par līguma summām (cenām) , kas ievērojami pārsniedz paredzamo Konkursa būvdarbu līguma cenu (noapaļojot pārsniedz no 260 000,00 tūkstošiem līdz 304 000,00 tūkstošiem latu), tātad konkursam paredzēto finansējumu, tai skaitā Pasūtītāja budžeta iespējas.


Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrā daļa paredz „Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums….”.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, 32.panta trešo daļu,  saskaņā ar Konkursa Nolikuma 11.9. punktu, tai skaitā 11.9.2. apakšpunktu, Komisija nolēma:
 
6.  Sakarā ar to, ka Konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, būvdarbu paredzamā līgumcena bez PVN22% ir LVL 284 000,00 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši latu), bet pretendenti iesnieguši finanšu piedāvājumus ar līguma summām (cenām) – tabulā nr.1 Konkursa pretendenti un to piedāvātās līguma cenas, kas ievērojami pārsniedz paredzamo Konkursa būvdarbu līguma cenu – Konkursam paredzēto finansējumu, tai skaitā Pasūtītāja budžeta iespējas, Komisija nolēma:


Pārtraukt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Konkursam paredzēto finansējumu, tai skaitā Pasūtītāja budžeta iespējas.
7. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteikto termiņu – 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma par komisijas pieņemto lēmumu saņemšanas (pa faksu), konkursa pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam
8. Komisija paziņo: par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, tiek iesniegta informācija publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicēta šī informācija Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2011.