28.aprīlī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

28.04.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 28.aprīlī plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1.  FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par Preiļu novada pašvaldības 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
1.2. Par Preiļu novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izpildes  apstiprināšanu.
1.3. Par Preiļu novada pašvaldības 2010.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.4. Par biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu.
1.5. Par izmaiņām attīstības daļas nolikumā.
1.6. Par projekta „Pelēču kultūras nams, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta” pieteikuma iesniegšanu.
1.7. Par projekta „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku ielas mikrorajonā” līdzfinansējumu.
1.8. Par biedrības „Tālderi” iesnieguma izskatīšanu.
1.9. Par projekta „Preiļu novada informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana” līdzfinansējumu.
1.10. Par Nīdermuižas draudzes iesnieguma izskatīšanu.
1.11. Par asfaltbetona seguma bedrīšu remontu Preiļu pilsētā.
1.12. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma  – apbūvēta zemes gabala Varakļānu ielā 1, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.13. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma  – vienistabas dzīvokļa Jaunatnes ielā 4-13, Preiļu novada Preiļu pagasts „Līčos”,  izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.14. Par nedzīvojamo telpu nomu.
1.15. Par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu.
1.16. Par plūdu radīto seku novēršanu.
1.17. Par līdzekļu piešķiršanu. 


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA:
  
1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
2. Par organizētās invalīdu dienasgrupas turpmāko darbību.
3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
4. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par Šustas ezera ilgtermiņa nomu.
3.2. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
3.3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
3.4. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
3.5. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.6. Par atteikšanos no zemes.
3.7. Par zemes vienību nenodošanu zemes reformas pabeigšanai.Novada domes  priekšsēdētājs                 A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2011.