Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/A

21.04.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikuma un pielikumu punktos


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma un tā pielikumu punktos.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija veic precizējumus Konkursa Nolikuma 8.1.punktā, kā arī Nolikuma 10.pielikumā
1. Iepirkumu komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu – iebildumu par konkursa, id.nr. PND 2011/6AK, Nolikuma 8.1.un 8.3.punktu prasībām un sniedz šādas atbildes (21.04.2011. komisijas Protokols nr.1):


Jautājums:
Konkursa Nolikuma 8.1.punkts nosaka:
„8.1. Pretendentam – pēdējo 5 gadu laikā, 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadā – kā galvenajam uzņēmējam vai apakšuzņēmējam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu sekmīgā vadīšanā un realizācijā, kuras apstiprināšanai ir apliecinājums rakstiskā veidā no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes), kur :
8.1.1. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve – ne mazāka kā 2500 m garumā;
8.1.2. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve  – ne mazāka kā 3000 m garumā;
8.1.3. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas spiedvada cauruļvadu  izbūvi ne mazāku kā 150 m garumā ;
8.1.4. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ar jaudu vismaz 4 m3/h izbūvi;
8.1.5. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi  ne mazāk kā 40 m 3 apjomā (diennaktī).”


Piegādātājs: Piegādātājs izsaka iebildumu pret Nolikuma punktiem 8.1. un 8.3..Prasību uzskaitījums ir mākslīgs un varbūtība, ka tieši šādu darbu apjomu kombinācija ir veikta trijos objektos Latvijas Republikā, ir maz ticama. Precizējumi ir pārlieku specifiski un izslēgs no piedalīšanās iepirkumā daudzas būvkompānijas ar lielu pieredzi maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībā, kas šajā konkursā sastāda vairāk kā 80% no plānoto darbu apjoma.
          Lūdzam atcelt prasību par izbūvētiem 3 objektiem, kur katrā būtu Nolikuma 8.1.un 8.3.punktos minētā pieredze.


Komisijas atbilde: 


1.1. Komisija veic precizējumu Konkursa Nolikuma 8.1.punktā:
„8.1. Pretendentam – pēdējo 5 gadu laikā, 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadā – kā galvenajam uzņēmējam vai apakšuzņēmējam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu sekmīgā vadīšanā un realizācijā, kuras apstiprināšanai ir apliecinājums rakstiskā veidā no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes), kur kopumā veikti darbi sekojošos apjomos:………………..”


1.2. Konkursa Nolikuma 8.3.punkts paliek spēkā iepriekšējā redakcijā, jo 8.3.punkts paredz:


„8.3. Pretendents var nodrošināt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas atbilst šādām prasībām:
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objektu rekonstrukcijas vai to būvdarbu vadīšanu, kuras apstiprināšanai ir apliecinājums rakstiskā veidā no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes), kur kopumā veikti darbi sekojošos apjomos:……”


2. Komisija veic precizējumu konkursa, id.nr. PND 2011/6AK, Nolikuma 10.pielikumā „Pretendenta finanšu līdzekļu pieejamības/kredītlīnijas  nodrošinājums”:  vārds   „nodrošinājums” tiek aizstāts ar vārdu „Apliecinājums”( paziņojuma Pielikumā Nr.1).


3. Piegādātāja iesniegto jautājumu un atbildi uz to, kā arī sekojošos precizējumus komisija nosūta piegādātājam un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


4. Papildus Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Pielikumā:
1. Precizēts konkursa, id.nr. PND 2011/6AK, Nolikuma 10.pielikums – 1 lp.


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.04.2011.