Varēs pieteikties vairākiem Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem

19.04.2011.

Šā gada 29. aprīlī un 16. maijā Lauku atbalsta dienests (LAD) sāks pieņemt projektu iesniegumus atbalsta saņemšanai zivsaimniecībā trīs Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumos: pasākumā “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” iesniegumus pieņems no 16. maija līdz 16. jūnijam, “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” – no 16. maija līdz 15. decembrim, un “Sociāli ekonomiskie pasākumi” – no 29. aprīļa līdz 15. decembrim.


Pasākuma “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” atvērtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ir pieejams publiskais finansējums 3 800 000 latu.
Pasākuma mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pie¬prasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras me¬todes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.


Projektu iesniegumi pasākumā gatavojami saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 1. aprīļa MK noteikumiem Nr.240 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, un divi gadi no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā, ja tiek veikta būvniecība vai rekonstrukcija.


Pasākuma “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” atvērtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ir pieejams publiskais finansējums  700 000 latu.
Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.
Projektu iesniegumi pasākumā gatavojami saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija MK noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 13. oktobra MK noteikumiem Nr. 845 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte””.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.
 
Pasākuma “Sociāli ekonomiskie pasākumi” atvērtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ir pieejams publiskais finansējums 1 185 000 latu.
Pasākuma mērķis ir kompensācijas izmaksa zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem (ārpus zvejniecības) normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā kārtībā. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt zvejas kuģu apkalpes locekļi (zvejnieki).
Projektu iesniegumi pasākumā gatavojami saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija MK noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 7. jūlija MK noteikumiem Nr.514 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam “Sociāli ekonomiskie pasākumi””.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir viena gada laikā no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.


Projektu iesniegumi šajos pasākumos jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kuru adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv. Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā „Zivsaimniecība”. Projekta iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir pieejami Lauku atbalsta dienesta  mājas lapā www.lad.gov.lv.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.