Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanas ietvaros izsludina divas iepirkuma procedūras

18.03.2011.


Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanas ietvaros izsludina divas iepirkuma procedūras


Šī gada 18. martā SIA „Preiļu saimnieks” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanas ietvaros izsludina divas iepirkuma procedūras: „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos” un „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos”.


Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.


Projekta kopējās izmaksas ir 2 693 504,77 lati, no tām 2 014 794,88 finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks”. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši.


Projekta ietvaros paredzēts Preiļos rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,9 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēt 9,8 km jaunu ūdensvadu, 4,6 km kanalizācijas tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.


Projekta realizācijas rezultātā 95% Preiļu pilsētas iedzīvotāju tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens; tiks samazināti ūdens zudumi par 1%; samazināsies ūdensvadu avārijas; 95% pilsētas iedzīvotāju tiks nodrošināts centralizētās kanalizācija pakalpojums; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.


Projektu realizē 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros.


Sīkākai informācijai:
Jānis Vaivods
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26491947, e-pasts:
janis.vaivods@preili.lv


______________________________________________________________________


PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.


FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.


PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.