Iegādājoties amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

13.04.2011.

Fiziskai un juridiskai personai, iegādājoties amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai attiecīgi nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Amonija nitrāta saturošu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajos grozījumos regulā par ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Nr. 552/2009).


Regulas grozījumos noteikts, ka Eiropas Kopienas teritorijā nedrīkst tirgot amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 16 un vairāk procentu no mēslošanas līdzekļa masas (līdz 2014. gadam – 20 % un vairāk). Taču šos mēslošanas līdzekļus var piegādāt personām, kurām ir licence vai atļauja saskaņā ar Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību. Tāpat šos mēslošanas līdzekļus var iegādāties lauksaimnieki izmantošanai lauksaimniecībā, kā arī personas, kuras nodarbojas ar dārzkopību, mežkopību, parku un sporta laukumu uzturēšanu.


Kārtība par personas koda fiziskai personai vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numura uzrādīšanu juridiskai personai ir noteikta, lai izvairītos no papildus administratīvā sloga un izdevumiem mēslošanas līdzekļa pircējiem. Tālab, pērkot mēslošanas līdzekli, nebūs jāuzrāda apliecība vai atļauja ar apliecinājumu par to, ka persona, piemēram, ir dārzkopis, mežkopis, parka vai sporta laukuma uzturētājs. Šāds regulas ieviešanas variants tika izstrādāts kopīgi ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām un lielākajiem mēslošanas līdzekļu tirgotājiem, lai nodrošinātu labvēlīgāku un lētāku kārtību, kas balstās uz jau esošajiem normatīvajiem aktiem par grāmatvedību. 


Saskaņā ar šo priekšlikumu un attiecīgiem grozījumiem Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Saeimā pieņemti 2010. gada 17. jūnijā un stājās spēkā  2010. gada 1. jūlijā) jebkura persona, kura izmanto amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli lauksaimniecībā, dārzkopībā, mežkopībā, parku un sporta laukumu uzturēšanā, bez liekiem administratīvajiem slogiem, tikai uzrādot personas kodu (fiziskai personai) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (juridiskai personai), var iegādāties amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar augstu amonija nitrāta slāpekļa saturu. Iegādājoties šādu produktu, personai ar savu parakstu būs jāapliecina, ka to izmantos tikai augu mēslošanai.


Eiropas Komisija 2009. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr.552/2009, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), pieņēma 2009. gada vidū. Ar pilnu šīs regulas tekstu var iepazīties interneta mājas lapas saitē:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:LV:PDF 


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2011.