Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”

11.04.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” Nolikuma un pielikumu punktos


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma un tā pielikumu punktos.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar  Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija veic precizējumus un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.:
1. Konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, objekta apskates 2011.gada 08.aprīlī laikā uzdotie piegādātāju jautājumi un komisijas atbildes uz tiem (08.04.2011. konkursa Objekta apskates un ieinteresēto personu sanāksmes  Protokols nr.1):
1.1. Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu 9.1.3.1.punktā minēto apliecinājumu jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (3.pielikums), bet šis pielikums ir Pretendenta pieteikums dalībai konkursā.
Jautājums: Vai šo pieteikumu nepieciešams pielikt divas reizes – kā 9.1.1 un 9.1.3.1. punktos minēto dokumentu?
Atbilde: Nē. Pretendenta pieteikumu ir jāiesniedz vienā eksemplārā oriģinālā un trīs kopijas, saskaņā ar konkursa nolikuma 3.3.1.1. apakšpunkta noteikumu. 


1.2. Jautājums: Kur atrodas kanalizācijas plūsmas mērītājs (spiedvadā vai pašteces kanalizācijā)? 
Atbilde: Kanalizācijas plūsmas mērītājs tiek uzstādīts aiz attīrīšanas iekārtām  (skatīt paziņojuma pielikumā Nr.1 klāt pievienoto UKT-02, UKT -20, plūsmas mērītāja detalizācijas shēmu).


1.3. Jautājums: Vai pretendents var iesniegt citas kredītiestādes izsniegtu konkursa piedāvājuma nodrošinājumu?
Atbilde: Nē. Saskaņā ar konkursa Nolikuma 4.2.punktu – Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde (banka), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma formai  (4.pielikums).


1.4. Jautājums: Vai demontētie dzelzsbetona un metāla elementi un konstrukcijas jānodod Pasūtītājam?
  Atbilde:  Jā.


2. Iepirkumu komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, prasībām un dokumentiem, un apkopojot tos, sniedz šādas atbildes (11.04.2011. komisijas Protokols nr.4):
2.1. 1.jautājums: Lūdzam precizēt konkursa Nolikuma punktu „7.1.3. Pretendenta brīvi pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazākas par 50 (piecdesmit) procentiem no Pretendenta iesniegtās būvdarbu kopējās līguma summas, tai skaitā PVN (bankas apliecinājums par pretendenta finanšu līdzekļu pieejamību/kredītlīnijas atvēršanu pretendenta uzvaras gadījumā)”.
   Piegādātājs jautā: Vai Pretendenti ir tiesīgi apliecināt Nolikuma punkta 7.1.3. prasību iesniedzot jau noslēgto un darbā esošo noslēgto līgumu kopijas?
     2.jautājums: Lai apliecinātu savas finansiālās iespējas, tad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 3.daļu – Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
   Piegādātājs jautā: Vai pamatojoties uz šo likuma normu, pretendents var apliecināt savas finansiālās spējas un iesniegt pasūtītājam sadarbības līgumu kopijas ar piegādātājiem par kredītlīniju piešķiršanu būvmateriālu iegādei? Lai nodrošinātu darbu izpildi resursi pirmām kārtām ir nepieciešami materiālu iegādei, bet to nodrošina Pretendenta noslēgtie kredītlīniju līgumi būvmateriālu iegādei par noteiktām summām, kas nav mazākas par 50% no Pretendenta iesniegtās kopējās līguma summas ( ieskaitot PVN), atbilstoši nolikumā noteiktajam.
   Vai pretendents nolikuma prasību izpildei var iesniegt būvmateriālu iegādes kredītlīniju līgumus, nevis bankas izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību vai kredītlīniju?
Komisijas atbilde uz iepriekšminētajiem 2 jautājumiem par konkursa Nolikuma 7.1.3.punkta precizēšanu.
Saskaņā ar konkursa Nolikuma 7.1.3.punkta prasību, pretendentam ir jāiesniedz Nolikuma 9.1.4.6.apakšpunktā minētais dokuments – Pretendenta bankas apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi (Pretendenta rīcībā ir pieejami brīvi naudas līdzekļi/ pieeja aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai citiem finanšu resursiem) vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā apliecinājums par kredītlīnijas pieejamību (10.pielikums) lai nodrošinātu naudas plūsmu iepirkuma līguma būvniecības darbu laikā.
       Pasūtītājam ir svarīgi, cik droši tiek garantēta konkursa darbu savlaicīga un kvalitatīva izpilde, tādēļ konkursa Nolikuma 7.1.3.punkta prasība pretendentam ir bankas apliecinājuma iesniegšana, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību pretendentam konkursa darbu izpildei. Ar šo pretendents apliecina, ka viņa rīcībā ir/būs nepieciešamie finanšu līdzekļi konkursa darbu dažādu izmaksu pozīcijām. Pretendentam ir jāpierāda tieši finanšu līdzekļu pieejamība, bet iesniedzot sadarbības līgumus ar piegādātājiem, tai skaitā būvmateriālu tirgotājiem, pretendents šādā veidā nepierāda viņa rīcībā esošo finanšu līdzekļu pieejamību. Noslēgtie līgumi neapliecina to, ka pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi, kas ir nepieciešami līguma darbu izmaksu dažādām pozīcijām, ne tikai būvmateriālu iegādei.
      Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām un noslēgt attiecīgus sadarbības līgumus, lai piedāvātu tirgū veikt būvdarbus, tai skaitā apliecināt nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību konkursa būvdarbu veikšanai.


2.2. Komisija veic precizējumu konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, Nolikuma 10.pielikumā „Pretendenta finanšu līdzekļu pieejamības/kredītlīnijas  nodrošinājums”:  vārds   „nodrošinājums” tiek aizstāts ar vārdu „Apliecinājums”( paziņojuma Pielikumā Nr.2).


2.3. Jautājums: Tehniskās specifikācijas 12.1.2. punktu „Līguma izpildē iesaistīto dalībnieku organizatorisko shēmu ( Pasūtītājs, Inženieris, Pretendents) ieskaitot….”
   Piegādātājs jautā: Kas šajā gadījumā ir domāts ar vārdu „Inženieris”?
   Komisijas atbilde: Pasūtītāja pārstāvis (būvuzraugs).


2.4. Jautājums: Nolikuma punkts 9.1. „Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.”
   Piegādātājs jautā: Kā rīkoties gadījumā, ja dokumenti dublējas? Piemēram, ”Pretendenta pieteikums”(3.pielikums) jāiesniedz gan 9.1.1.1.punktā , gan 9.1.3.1.punktā, apakšuzņēmēja apliecinājums (9.pielikums) minēts gan 9.1.3.1. punktā, gan 9.1.4.14.2. punktā, ISO un OHSA sertifikāti minēti gan atlases dokumentos, gan tehniskajā piedāvājumā u.c. Vai šādā gadījumā minētie dokumenti jāiesniedz vairākos eksemplāros?
Komisijas atbilde: Nē. Visi minētie dokumenti ir jāiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā un trīs kopijas, saskaņā ar konkursa Nolikuma 3.3.1.1. un 3.3.1.3.apakšpunktu prasībām.


2.5. Jautājums: Saskaņā ar Jūsu izsludināto atklātu konkursu „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND 2011/4AK) lūdzam precizēt nolikuma 9.1.4.9.”Pretendeta un apakšuzņēmēja speciālistu saraksts….”


Piegādātājs jautā: Kādus sertificētos speciālistus nepieciešams uzrādīt, lai nolikuma 9.1.4.9.punkts tiktu uzskatīts par izpildītu?
Komisijas atbilde: Pretendentam ir jānorāda sertificēti speciālisti tehniskajā projektā noteikto konkursa darbu vadīšanai (ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvmontāžas darbu vadīšanā, ceļu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā u.c.) ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem.


3. Komisija veic precizējumu (par urbuma konstrukciju) – Vēlamais urbuma (nr.1) debits pēc urbuma padziļināšanas ir 2 (divi) litri/sekundē, saskaņā ar konkursa TEP.


4. Piegādātāju iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem, kā arī sekojošos precizējumus komisija nosūta piegādātājiem un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


Papildus Komisija informē: Konkursa pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu konkursam, jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.6.4.a/p.).


Pielikumā:
1. UKT-02, UKT -20, plūsmas mērītāja detalizācijas shēma; (ZIP)
2. Precizēts konkursa, id.nr. PND 2011/4AK, Nolikuma 10.pielikums – 1 lpp. (DOC) 


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.