Sākot ar 26. aprīli sociālajā dienestā tiks uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai

26.04.2011.

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”, tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:
– ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par trūcīgu;
– nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz Ls 160.00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā;
– diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 140.00;
– nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir no Ls 160.01 līdz Ls 170.00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā.


Uz minētajām iedzīvotāju grupām attiecināmi arī vairāki kritēriji, ar kuriem var iepazīties saistošo noteikumu 5. punktā.


Šogad uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt pensionāri ar pensiju līdz Ls 170, taču noteikta pabalsta apmēra diferenciācija atkarībā no apkures veida (malkas vai centrālā apkure). Tāpat paredzēts, ka ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.


Kā pirmos mājokļa pabalsta saņemšanai aicinām griezties pensionārus, bet arī pārējie iedzīvotāji iespēju robežās tiks apkalpoti un sniegtas nepieciešamās konsultācijas.


Visi interesenti mājokļa pabalsta saņemšanas jautājumā sākot ar šī gada 26. aprīli aicināti griezties Preiļu novada Sociālā dienesta 1. kabinetā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2011.