Martā piešķirti divpadsmit bērna piedzimšanas pabalsti

07.04.2011.

Apkopojot informāciju par Preiļu novada Sociālā dienesta darbu marta mēnesī, īpaši iezīmējas fakts, ka bērna piedzimšanas pabalsts piešķirts par 12 Preiļu novadā deklarētajiem bērniem – novada iedzīvotāju skaitu papildinājušas 7 meitenītes un 5 puisīši (janvārī reģistrēti 9, bet februārī – 4 minētā pabalsta piešķiršanas gadījumi). Pozitīvo notikumu skaitā jāmin arī divi zelta kāzu jubilāri, kas ir Preiļu pilsētas iedzīvotāji.


Arvien liels saglabājas pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits – martā tas pieaudzis līdz 181 mājsaimniecībai, kas ir par 11 vairāk, nekā tas bijis februāra mēnesī ( sakarā ar līdzdarbības pienākumu neveikšanu pabalsts atteikts 9 personām). To, ka iedzīvotāju materiālā situācija nav uzlabojusies, parāda datu salīdzinājums par iepriekšējiem diviem gadiem –2009. gada marta mēnesī GMI pabalstu saņēmušas 54, bet 2010. gadā – 107 ģimenes.


Diemžēl Sociālā dienesta klientu skaitu kā trūcīgie martā papildinājušas vēl 10 jaunas ģimenes, kopumā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam šajā mēnesī konstatēta 34 ģimenēm. No gada sākuma trūcīgas ģimenes statuss piešķirts un to apliecinoša izziņa izsniegta 143 ģimenēm. Tāpat kā februārī, arī martā brīvpusdienas saņēmuši 107 bērni no trūcīgām ģimenēm.


Lai arī mazāka, bet stabila ir iedzīvotāju interese par izziņām atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā – marta mēnesī izsniegtas 15 izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma – personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150. Lai izvairītos no papildus izdevumiem, kas rodas nonākot veselības aprūpes iestādē, Preiļu novada Sociālais dienests novada iedzīvotājus aicina aktīvāk izmantot iespēju saņemt izziņas, kas dotu tiesības saņemt pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma, kā arī atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm. Lai saņemtu minētās izziņas, netiek ņemta vērā īpašumu esamība. Šāda veida izziņu iespējams saņemt jebkurai ģimenei, kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150. Maldīgs ir priekšstats, ka uz to var pretendēt tikai trūcīgie un bezdarbnieki – arī strādājošu personu ģimenēm ir iespēja saņemt šāda veida izziņu, ja vien ienākumi nepārsniedz noteikto līmeni.


Aktīvāk kā pirmajos gada mēnešos tikusi pieprasīta rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem – pieņemti 3 pozitīvi lēmumi par minētā pakalpojuma nepieciešamību politiski represētajām personām un 2 – Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem. Arī turpmāk aicinām būt aktīviem minētā pakalpojuma pieprasīšanā ne tikai jau uzskaitītās sociālās grupas, bet arī personas ar funkcionāliem traucējumiem, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.  


Tāpat pieņemti 2 pozitīvi lēmumi par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un 2 pozitīvi lēmumi par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pašvaldības pansionātā „Preiļi”.


Aprīļa beigās spēkā stāsies trīs jauni saistošie noteikumi –  par sociālo palīdzību, par materiālo palīdzību un par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot informācijai Preiļu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, lai savlaicīgi pieteiktos mājokļa pabalsta saņemšanai, par kuru šobrīd ir ļoti liela interese no iedzīvotāju puses.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2011.