Piesakies kļūt par ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību Latvijā

06.04.2011.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs uzsācis projekta BERAS Implementation – „Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society” (tukojumā – Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā) ieviešanu.


BERAS Implementation projektā iesaistīti 25 partneri no 9 valstīm un projekta ieviešanas laiks ir no 2010. gada septembra līdz 2013. gada septembrim.


Projekta galvenie mērķi ir:
• veicināt ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības prakses ieviešanu bez papildus iegādātiem minerālmēsliem, importētas barības un augu aizsardzības līdzekļiem, tādejādi samazinot Baltijas jūras piesārņojumu no lauksaimnieciskās ražošanas;
• samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu apjomu lauksaimniecībā un pārtikas piegādes (loģistikas) sistēmās;
• veicināt reģionālu lauku attīstību.


Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, noteikti sekojoši projekta galvenie pasākumi:
• palielināt tirgus pieprasījumu pēc pārtikas, kas ražota ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības saimniecībās;
• iepazīstināt lauksaimniekus, konsultantus, politiķus un sabiedrību ar ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības praksi;
• veicināt izmaiņu ieviešanu lauksaimniecības politikā, lai nodrošinātu ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības attīstību.


Lai realizētu projektā noteiktos galvenos pasākums, divu gadu laikā – no 2011. līdz 2013. gadam – projektā iesaistītajās valstīs tiks izveidotas demonstrējumu saimniecības, kuras tiks pārveidotas no konvencionāla tipa saimniecībām par ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (turpmāk – ESL) saimniecībām, ar mērķi popularizēt videi draudzīgu saimniekošanu laukos un novērtējot šādas saimniekošanas ekonomisko izdevīgumu. No 2011. gada 5. aprīļa līdz 2011. gada 5. maijam Latvijas saimniecības var pieteikties dalībai projektā.


Ieguvumi saimniecībām no dalības projektā:
1. Ekspertu gatavots detalizēts saimnieciskās attīstības plāns, kas ietvers:
• augmaiņas plānu;
• mēslošanas plānu;
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas plānu;
• dzīvnieku barības devas;
• dzīvnieku aprites plānu;
• slāpekļa / fosfora bilanci;
• naudas plūsmu;
• ieņēmumu un izdevumu kalkulāciju;
• bruto segumu;
• investīciju plānu.
2. Projekta ietvaros informācija par demonstrējumu saimniecību un tās ražotajiem produktiem regulāri tiks ievietota medijos, tādējādi tiks sekmēta saimniecības un tās ražoto produktu atpazīstamība;
3. Demonstrējumu saimniecībai tiks sniegts BIC atbalsts dažāda veida sadarbības partneru (produkcijas realizācijai, ražošanas materiālu iepirkšanai, tehnikas izmantošanai u.c.) meklēšanā un piesaistīšanā.
4. Mācību semināri par saimniekošanu pēc ESL principiem, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem u.c. jautājumiem.
5. Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citām projekta dalībvalstīm.
6. Informatīvi izglītojoši materiāli.


Projektā aicinām pieteikties lauksaimniekus, kas vēlas vai jau ir uzsākušas saimniecības pārveidošanas procesu uz videi draudzīgu un ekoloģisku saimniekošanu. No projekta saimniecības sagaidām, ka tā projekta realizācijas laikā būs ieinteresēta sadarbībai ar ekspertiem saimniecības pārveidošanas procesā, kā arī atvērta lauku dienām un semināriem.


Pieteikties dalībai projektā var aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru līdz 2011. gada 5. maijam.
Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un atlases kritērijiem atrodama mūsu mājaslapā: www.llkc.lv sadaļā „Aktuālā informācija” un Pakalpojumi – „BERAS Implementation”.


Projekts tiek līdzfinansēts no: Baltijas Jūras reģiona programmas 2007.-2013. gadam.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2011.