Izsludināts konkurss Preiļu novada ģerboņa un logotipa izstrādei

06.04.2011.

Preiļu novada dome izsludina atklātu konkursu par novada ģerboņa un logotipa skiču izveidi.
Preiļu novads šobrīd apvieno Preiļu pilsētu, Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastus, tāpēc ir svarīgi radīt novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizē visas teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.


Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2011. gada 10. jūlijam Preiļu novada domes kancelejā vai jāiesūta pa pastu A4 izdrukas formātā un CD diskā.


Ģerboņa un logotipa skiču izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izstrādāšanas pamatprincipus, skices jāveido lakoniskas, vizuāli un filozofiski viegli uztveramas, universāli lietojamas kā Preiļu novada atpazīstamības zīme. Katrai skicei uz atsevišķas lapas nepieciešams pievienot klāt autora skices idejas pamatojumu par izvēlētajiem elementiem.


Konkursa darbus izvērtēs apstiprināta konkursa komisija, bet, ja radīsies nepieciešamība, konsultācijām tiks pieaicināti atbilstošās nozares speciālisti.


Konkursa uzvarētājam dome piešķirs galveno balvu – 200 latus, paredzētas arī divas veicināšanas balvas – katra pa 50 latiem.


Pēc konkursa noslēguma konkursam iesniegtie darbi tiks ievietoti apskatei Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 


Apstiprināts ar Preiļu novada domes 2011. gada 31. marta sēdes lēmumu, protokols Nr.4, punkts 2.1 Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa NOLIKUMS


1. Šis nolikums nosaka Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču (turpmāk – skiču) izveides konkursa (turpmāk – Konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.
2. Konkursu rīko Preiļu novada dome.
3. Konkursa mērķis ir izveidot Preiļu novada ģerboni, logotipu un karogu kā unikālu Preiļu novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.
4. Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
5. Katrs darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē jānorāda konkursa nosaukums, bet aizmugurē pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums), adrese, e-pasts, telefons.
6. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena – 2011.gada 10. jūlijs līdz plkst.17.00.
7. Konkursa darbus jāiesniedz Preiļu novada domes ēkā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, domes kancelejā no plkst.8.00 -12.00 un 13.00 – 17.00, vai arī jānosūta pa pastu ar nosacījumu, ka pasta sūtījums domē tiek saņemts līdz šī nolikuma 6. punktā norādītajam termiņam.
8. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti.
9. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
10. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi pretendenti var saņemt Preiļu novada domē pie sabiedrisko attiecību speciālista vai zvanot pa tālruni 26556613.
11. Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izstrādāšanas pamatprincipus, skices jāveido lakoniskas, vizuāli un filozofiski viegli uztveramas, universāli lietojamas kā Preiļu novada atpazīstamības zīme.
13. Skiču izveidei izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi.
14. Katrs darbs iesniedzams A4 izdrukas formātā un CD diskā.
15. Katrai skicei uz atsevišķas lapas nepieciešams pievienot klāt autora skices idejas pamatojumu (īsu aprakstu) par izvēlētajiem elementiem.
16. Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta konkursa komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā.
17. Komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi klātesošie konkursa komisijas locekļi.
18. Konkursa komisija ir tiesīga pieaicināt konsultācijām atbilstošās nozares speciālistus.
19. Konkursa komisija 10 dienu laikā pēc skiču iesniegšanas termiņa beigām izvērtē katru pieteikumu un pieņem lēmumu par trīs apbalvojamiem darbiem, kā arī izvirza uzvarētāja darbu uz novada domes kārtējo sēdi apstiprināšanai. Nedēļas laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas komisija nosūta informāciju par pieņemto lēmumu pretendentiem.
20. Konkursa uzvarētājam dome piešķir galveno balvu Ls 200 un divas veicināšanas balvas – katra pa Ls 50. Dome ir tiesīga nepiešķirt veicināšanas balvas.
21. Pēc konkursa noslēguma Preiļu novada dome organizē konkursam iesniegto darbu publisku apskati Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .
22. Konkursa uzvarētājs paraksta līgumu ar Preiļu novada domi par mantisko autortiesību nodošanu.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs                                      A. Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2011.