Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā`

04.04.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” Nolikuma un pielikumu punktos


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma un tā pielikumu punktos.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar  Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija veic precizējumus un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.:
1. jautājums: Lai noteiktu darbu apjomu esošā urbuma (nr.1) padziļināšanai, jāzina urbuma konstrukcija. Lūgums nosūtīt urbuma pasi uz piegādātāja e-pastu, vai pa faksu.
   Atbilde: Komisija nosūta jautājuma uzdevējam urbuma pasi pa e-pastu, kā arī ievieto urbuma pases ieskanēto materiālu elektroniski domes mājas lapā.
2. jautājums: Kāds urbuma debits Jums nepieciešams pēc urbuma padziļināšanas.
    Atbilde:  Vēlamais urbuma (nr.1) debits 3 (trīs) litri/sekundē.


3. KOMISIJA PAZIŅO, KA TIEK PRECIZĒTI:
3.1. Konkursa Nolikuma punkts „1.7.Objekta apskate un ieinteresēto personu sanāksme” (bija kļūdaini ielikta numerācija: punkts 1.7. un tā apakšpunkti 1.7.1. un 1.7.2.).
     
Labojums: Nolikuma punktā:    
     „1.8. Objekta apskate un ieinteresēto personu sanāksme.
       1.8.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir jāveic objekta apsekošana.
1.8.2. Objekta apskate un ieinteresēto personu sanāksme notiks 2011.gada 08.aprīlī no plkst. 10.oo līdz plkst. 12.00. Tikšanās plkst.10.00 pie Preiļu novada domes ēkas Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Tehniskajā daļā 49.kab.. Izbraukšana uz objektu plkst.10.10. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos vietu apskatē jāpaziņo iepriekš Nolikuma 1.3.2.2. apakšpunktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Sanāksmē komisija atbildēs uz sanāksmes laikā uzdotajiem ieinteresēto personu jautājumiem un triju darbdienu laikā pēc sanāksmes publicēs Pasūtītāja mājas lapā (Nolikuma 1.6.4.p.)”.


3.2. Konkursa Nolikuma 10.2.3.apakšpunkts Finanšu piedāvājuma pārbaude(bija kļūdaini ielikta tam sekojošo apakšpunktu numerācija no 10.1.3.1. līdz 10.1.3.5.).


Labojums: Nolikuma 10.2.3. apakšpunkta Finanšu piedāvājuma pārbaude apakšpunktos :
 „10.2.3.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
10.2.3.2. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.
10.2.3.3. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.
10.2.3.4. Komisija izvērtē paskaidrojumā minētos apstākļus par piedāvājuma precizējumu (nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertu).
10.2.3.5. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.


3.3. Nolikuma 12.pielikuma „Iepirkuma līgums(projekts) 9.5.punktā (bija kļūdaini ielikta apakšpunktu numerācija 9.4.1., 9.4.2. 9.4.3.”
Labojums:
     „ 9.5. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, saskaņošanai, darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmam (saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), ietverot informāciju par:
     9.5.1. Darba aizsardzības organizēšanas vispārējo kārtību būvlaukumā;
     9.5.2. Būvdarbiem, kas rada risku nodarbināto drošībai vai veselībai;
     9.5.3.  Pasākumiem riska mazināšanai vai novēršanai, atbildīgās personas.”


3.4. Nolikuma 12.pielikuma „17.punktā Līguma grozījumi (bija kļūdaini ielikta apakšpunktu numerācija no 17.4.  līdz  17.8.”
Labojums:
„17.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
17.2. Par grozījumiem uzskatāmas izmaiņas Darbu apjomos un izslēgtie darbi, Līguma izpildes termiņa grozījumi, kas pieņemti abiem Līdzējiem piekrītot un nepasliktina gala rezultātu.
17.3. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji.
17.4.  Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas palielina Līguma cenu vai groza Līguma termiņus, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
17.5. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Uzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.”


4. Komisija precizē komisijas 22.03.2011. Paziņojuma Par iepirkuma procedūru – konkursa izsludināšanu- būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/003/011)” ietvaros”, kurš bija publicēts Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv_iepirkumi. Paziņojuma 8. un 10.punktos bija kļūdaini norādīts gads – 2010.


Precizējumi 22.03.2011. Paziņojumā Par iepirkuma procedūru, punktos :


„8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 26.aprīlim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam”.
10. Piedāvājumu atvēršana : 2011.gada 26.aprīlī plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā).”


5. Papildus Komisija informē: Konkursa pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu konkursam, jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.6.4.a/p.).


6. Pielikumā:
6.1. Konkursa būvdarbu urbuma (nr.1) pases kopija – 6 lp.;
6.2. Konkursa Nolikums (precizēts 04.04.2011.) – 16 lp.;
6.3. Konkursa 12.pielikums – Iepirkuma līguma (projekts) – precizēts 31.03.2011., 04.04.2011.- 11 lp.7. Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.