15. aprīlī atvērto durvju diena plkst. 12.00 ALSVIĶU PROFESIONĀLĀLAJĀ SKOLĀ – personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti

15.04.2011.

Ir akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde.


Atrodas Alūksnes novada Alsviķu pagastā.


Skola darbojas kopš 1991. gada.


Skolas galvenais uzdevums – sniegt profesionālās izglītības un rehabilitācijas pakalpojumus:
 iegūt profesionālo pamatizglītību vai arodizglītību;
 atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem.


Alsviķu Profesionālajā skolā uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta smaga vai mēreni izteikta invaliditāte.


ALSVIĶU PROFESIONĀLAJĀ SKOLĀ VAR APGŪT ŠĀDAS PROFESIJAS:
• šuvējs – 3 gadi
• pavāra palīgs – 2 gadi
• koksnes materiālu apstrādātājs – 3 gadi
• apavu labotājs – 2 gadi
• teksta redaktora operators – 3 gadi
• aprūpētājs – 3 gadi
• pavārs – 3 gadi
• būvstrādnieks – 3 gadi


JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI VAI DOKUMENTU KOPIJAS ( UZRĀDOT ORIĢINĀLU):
1. Iesniegums, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un profesija;
2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtās invaliditātes izziņas kopija ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību;
3. Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli dokumentu iesniegšanas brīdī;
4. Pases kopija un dzīves vietas deklarācija;
5. Dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju;
6. Invalīda apliecības kopija;
7. 3 foto (3×4 cm);
8. Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija;
9. Bankas konta numurs, kas atvērts uz audzēkņa vārda;
10. Iesniegums, ja vēlas mācīties vakarskolā.


2011./2012.m g. audzēkņi tiks uzņemti sekojošās profesijās:
• šuvējs – 3 gadi
• koksnes materiālu apstrādātājs – 3 gadi
• aprūpētājs – 3 gadi
• pavārs – 3 gadi
• pavāra palīgs – 2 gadi


ALSVIĶU PROFESIONĀLĀ SKOLA PIEDĀVĀ:
• Dienesta viesnīcu (dzīvojamās istabas, atpūtas telpas, dzīves mācības telpa ar virtuvi, veļas mazgāšana ar veļas automātu u.c.) – daļējs maksas pakalpojums.
• Ēdnīcas pakalpojumi (valsts apmaksāta 3x dienā ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo skolas dienesta viesnīcā).
•  Individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem:
o individuālās sociālās
rehabilitācijas programma;
o fizioterapija;
o masāžas;
o ūdens procedūras.
• Logopēda pakalpojumus.
• Psihologa pakalpojumus.
• Zīmju valodas tulka pakalpojumus.
• Atsevišķus maksas pakalpojumus.
• Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas:
o interešu pulciņi;
o sporta aktivitātes (sporta zāle, sporta laukumi, trenažieru zāle);
o bibliotēka.


Mācības – no 1.septembra līdz 30.jūnijam


Brīvdienas – Ziemassvētkos


 Tālrunis uzņemšanas nodaļai: 643-07132, fakss 643-07135
 
 Adrese: Alsviķu pagasts, Alsviķi, Alūksnes novads, LV-4333, e-pasts: profesionalaskola@alsviki.lv


Mājas lapa: www.alsviki.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2011.