Aicinājums aktīvāk izmantot iespēju saņemt izziņu par atvieglojumiem veselības aprūpes jomā

04.04.2011.

Lai izvairītos no papildus izdevumiem, kas rodas nonākot veselības aprūpes iestādē, Preiļu novada Sociālais dienests novada iedzīvotājus aicina aktīvāk izmantot iespēju saņemt izziņas, kas dotu tiesības saņemt pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma, kā arī atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm.


Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, no pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
• trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu (to apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa);
• atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedza 120 latu mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, un minēto faktu apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.


Pacienta iemaksu par šīm iedzīvotāju kategorijām sedz no valsts budžeta līdzekļiem, un ārstniecības iestāde papildus neiekasē pacienta līdzmaksājumu.


Pacienta iemaksu 50 % apmērā maksā atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, un kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 120 latu, bet nepārsniedz 150 latu mēnesī, un to apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu, bet no šīs iedzīvotāju kategorijas to var iekasēt ne vairāk kā 15 latu apmērā.


Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus sedz pilnā apmērā (izņemot gadījumus, ja pacientam ir izrakstītas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles un izrakstīto zāļu izmaksas pārsniedz Ls 10000 vienam pacientam 12 mēnešu periodā) šādām iedzīvotāju kategorijām, aptiekā uzrādot atbilstošu izziņu:
• pacientam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu (to apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa) un kuram saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 899 pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija;
• pacientam, kurš dzīvo atsevišķi vai dzīvo ģimenē, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, un kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 120 latu mēnesī (to apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa), un kuram saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 899 pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija.
Šos izdevumus sedz no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju.


Lēmumu par pacienta ienākumu atbilstību ienākumu līmenim līdz Ls 90 (trūcīgai personai), Ls 120 un Ls 150 pieņem un atbilstošu izziņu izsniedz tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā deklarēta pacienta dzīvesvieta, turklāt, lai saņemtu izziņu par atbilstību ienākumu līmenim līdz Ls 120 vai Ls 150, nav nepieciešams veikt personas materiālā stāvokļa novērtēšanu, t.i., netiek ņemta vērā īpašumu esamība.


Šī gada pirmajos trijos mēnešos atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta un to apliecinoša izziņa izsniegta 143 ģimenēm, par atbilstību ienākumu līmenim līdz Ls 120 un līdz Ls 150 izsniegtas 55 izziņas (2010. gada laikā par atvieglojumiem veselības aprūpes jomā izsniegtas 116 izziņas).


Iedzīvotāji, kuru ienākumi atbilst kādam no augstāk minētajiem līmeņiem – līdz 90 latiem, līdz 120 latiem vai 150 latiem un kuri vēlas saņemt attiecīgu izziņu, uzrādot ienākumus apliecinošus dokumentus, aicināti griezties Preiļu novada Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2011.