Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa `Būvdarbu izpilde projektam `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā“

31.03.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros” Nolikuma pielikumos


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Grozījumi un precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma pielikumos.


Izvērtējot iesniegto skaidrojumu par konkursa prasībām finanšu rezerves iekļaušanai pretendenta finanšu piedāvājumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma prasībām, tai skaitā 26.panta trešo daļu, 30.panta ceturto daļu un piekto daļu, konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 11.6..punktiem, Komisija nolēma: veikt grozījumus un precizējumus Konkursa Nolikuma pielikumos, tai skaitā:


1. Veikt atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, grozījumus Nolikuma  1.pielikuma – Tehniskā specifikācijas 10.punktā, izsakot to jaunā redakcijā:
„10. Piedāvājuma izmaksu tāmēs – finanšu piedāvājumā – jāietver visi nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši līguma Izpildītājam (būvmateriālu, iekārtu, transporta, plānotās peļņas, virs izdevumu, sociālā nodokļa, PVN 22%, u.c. izmaksas, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.


2. Konkursa Nolikuma 2.pielikuma – Darbu apjomu saraksti un tāmju formas – „Būvniecības koptāmē” un „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem” tiek izņemta pozīcija „Neparedzētie darbi un izdevumi (3%)”.
Komisija uzsver: Pretendentiem savos piedāvājumos, aprēķinot konkursa būvdarbu kopējo summu, pielikumos „Būvniecības koptāme” un Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem” nav jāiekļauj pozīcija „Neparedzētie darbi un izdevumi (3%)”.


3.Komisija paziņo, ka tiek precizēti Konkursa Nolikuma 12.pielikuma – Iepirkuma līgums(projekts) 4.1., 6.3.un 9.5. punkti aizstājot vārdu „Izpildītājs” ar vārdu „Uzņēmējs”.


4. Papildus Komisija informē: Konkursa pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu konkursam, jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.6.4.a/p.).


5. Par Konkursa Nolikuma pielikumu grozījumiem nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un paziņot piegādātājiem (kas ir pieprasījuši informāciju par Konkursu) par iepriekšminētajiem grozījumiem un Nolikuma Iepirkuma līguma punktu precizējumiem.


6.  Kontaktpersona – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


Pielikumā: Konkursa Nolikuma pielikumi ar grozījumiem un precizējumiem:
1. Nolikuma  1.pielikuma – Tehniskā specifikācija – 4 lpp.;
2. Nolikuma 2.pielikuma – Darbu apjomu saraksti un tāmju formas – „Būvniecības koptāme” un „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem” – 2 lpp.;
3. Nolikuma 12.pielikuma Iepirkuma līgums (projekts) – 11 lpp.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.