Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gadā`

29.03.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gadā`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gadā”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/3M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju (piedāvājumus varēja iesniegt pa daļām vai iepirkuma visu apjomu kopā).
   Iepirkumam, id.nr. PND 2011/3M tika iesniegti piedāvājumi no sešiem pretendentiem (atsevišķi kādā no iepirkuma daļām).


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā 1.11., 4. un 5.1., 5.2.un 5.3..punktiem, kā arī finanšu piedāvājumu komisijas vērtēšanas tabulu n iesniegtajiem piedāvājumiem , Komisija nolēma:
3.1. Iepirkuma „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gadā”, ident.nr. PND 2011/3M, pretendentu:  SIA „Agrofirma „Turība”, reģ.nr.47703000195, SIA „Krustpils”, reģ.nr. 45403000253 un SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720 iesniegtie piedāvājumi atbilst Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un to finanšu piedāvājumi ir ar zemākajām piedāvājumu vienību cenām šādās iepirkuma daļās:
  3.1.1. Iepirkuma daļā – grants segumu ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Agrofirma „Turība””, reģ.nr.47703000195;
  3.1.2. Iepirkuma daļā – ceļa zīmju ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720;
  3.1.3. Iepirkuma daļā – ielu (ceļu) melno segumu ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Krustpils”, Reģ.Nr. 45403000253.


3.2. Pamatojoties uz iepriekšminēto, komisija nolemj slēgt iepirkuma līgumus ar:
  3.2.1. SIA „Agrofirma „Turība””, reģ.nr.47703000195 par ielu un (autoceļu) grants segumu ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2011.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls 20 901,64 (divdesmit tūkstoši deviņi simti viens lats 64 santīmi), PVN 22% ir Ls 4598,36 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 25 500,00.
          Priekšapmaksa –nav. Līguma izpildes termiņš – 31.12.2011.


    3.2.2. SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720 par ielu un (autoceļu) ceļa zīmju ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2011.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls 819,67 (astoņi simti deviņpadsmit lati 67 santīmi), PVN 22% ir Ls 180,33  un līgumcena ar PVN22% ir Ls 1000,00.
          Priekšapmaksa –nav. Līguma izpildes termiņš – 31.12.2011.


    3.2.3. SIA „Krustpils”, Reģ.Nr. 45403000253 par ielu un (autoceļu) melnā seguma ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2011.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls 20 491,80 (divdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats 80 santīmi), PVN 22% ir Ls 4508,20 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 25 000,00.


Priekšapmaksa –nav. Līguma izpildes termiņš – 31.12.2011. (melnā seguma uzklāšana – 01.08.2011.).


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2011.