Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”

28.03.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011) ”ietvaros” Nolikuma punktos


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”, ident.nr. PND 2011/4AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma punktos.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar  Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija veic precizējumus un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.:


1. Jautājums:
Konkursa Nolikuma 8.1.punkts nosaka:
„8.1. Pretendentam – pēdējo 5 gadu laikā, 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadā – kā galvenajam uzņēmējam vai apakšuzņēmējam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu sekmīgā vadīšanā un realizācijā, kuras apstiprināšanai ir apliecinājums rakstiskā veidā no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes), kur :
8.1.1. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve – ne mazāka kā 2500 m garumā;
8.1.2. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukciju un jaunu izbūve  – ne mazāka kā 3000 m garumā;
8.1.3. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas spiedvada cauruļvadu  izbūvi ne mazāku kā 150 m garumā ;
8.1.4. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ar jaudu vismaz 4 m3/h izbūvi;
8.1.5. Pretendents ir sekmīgi realizējis un vadījis projekta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi  ne mazāk kā 40 m 3 apjomā (diennaktī).”


Piegādātājs jautā: Vai katrā atsauksmē par šiem 3 (trīs) projektiem ir jābūt ietvertiem 8.1.punkta apakšpunktos minētajiem objektiem?


Komisijas atbilde:    Jā, katrā atsauksmē par iepriekšminētajiem 3 (trīs) projektiem ir jābūt ietvertiem 8.1.punkta apakšpunktos minētiem nosacījumiem.
                   Nolikuma 8.1.punktā ir norādīts „…. apliecinājums no konkrētā projekta Pasūtītāja puses (3 atsauksmes) , kur….” .


2. Jautājums:
Konkursa Nolikuma 8.5.punkts ”Pretendentam ir jābūt ieviestām vides, kvalitātes un arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmām….”


Piegādātājs jautā: Vai prasība tiks uzskatīta par izpildītu, ja tiks iesniegti sertifikāti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un ieviestās arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas apraksts?”


Komisijas atbilde: Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 9.1.4.15.apakšpunkta un Konkursa Tehniskās specifikācijas nosacījumiem:
           12.6.1.apakšpunktu: „Pretendentam ir jāiesniedz ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija”;
           12.7.1.apakšpunktu: „Pretendentam ir jāiesniedz OHSAS 18001vai ekvivalents sertifikāta kopija”;
           12.8.1.apakšpunktu: „Pretendentam ir jāiesniedz ISO 9001vai ekvivalenta sertifikāta kopija”.
Kā arī Tehniskās specifikācijas 12.6.2., 12.7.2. un 12.8.2.apakšpunktos ir norādīts, kas Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz dalībai Konkursā, ja nav iepriekšminēto sertifikātu.


3.   Komisija paziņo, ka tiek precizēts Konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Darbu apjomu saraksti un tāmju formas” lapu skaits – uz 20 lp.


4. Papildus Komisija informē: Konkursa pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu konkursam, jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.6.4.a/p.).


Kontaktpersona – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2011.