31.martā notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

31.03.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 31.martā plkst.15.00


Darba kārtība:


1. Apvienoto komiteju sēdes  jautājumi:


FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par Preiļu galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumiem.
1.2. Par sabiedriskās tualetes darbību.
1.3. Par  nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brīvības ielā 9-2, Preiļos izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.4. Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Rēzeknes ielā 47A, Preiļos nodošanu atsavināšanai.
1.5. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma izsoles objekta – dzīvokļa Daugavpils ielā 42-22, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.6. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma izsoles objekta – dzīvokļa Daugavpils ielā 42-10, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.7. Par dāvinājuma pieņemšanu.
1.8. Par pieteikuma iesniegšanu Preiļu rajona tiesā pret SIA „INITIUM MB” par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
1.9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu.
1.10. Par nekustamā īpašuma nomas līgumu (Preiļu pils ar piebūvi noma).


NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.11. Par Preiļu novada attīstības programmas 2011.-2017.gada redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam.
1.12. Par valstij piekritīgo zemi.
1.13. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
1.14. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa noteikšanu.
1.15.  Par zemes iznomāšanu.
1.16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu lauku apvidos.
1.17. Par nekustamā īpašuma sadali.
 
2. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi:


2.1. Par Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa nolikuma apstiprināšanu.
2.2. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
2.3. Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu.
2.4. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” un filiāles „Auseklītis” slēgšanu.
2.5. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.6. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par uzņemšanu rindā sociālās  dzīvojamās platības saņemšanai.
2.8. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.9. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.10. Par pašvaldības dzīvojamās platības maiņu.
2.11. Par  pašvaldības dzīvojamās platības maiņu un sociālo dzīvojamo platību.
2.12. Par dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.13. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.14. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.16. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.17. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.
2.18. Par izslēgšanu no sociālo dzīvokļu rindas.
2.19. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.1. rindas apstiprināšanu.
2.20. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.2. rindas apstiprināšanu.
2.21. Par sociālo dzīvokļu reģistra rindas apstiprināšanu.
 


Novada  domes  priekšsēdētājs         A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2011.