Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu – būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros

22.03.2011.


1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:
  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Projekta nosaukums: Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”

3. Projekta numurs: Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011

4. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros.

5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.

6. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/4AK

7. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā), tai skaitā Tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu elektroniskā CD formātā var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes Tehniskajā daļā 49.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Jāni Skutelu, tel.65307327, mob.tel.26432521 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 26.aprīlim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


9. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


10. Piedāvājumu atvēršana : 2010.gada 26.aprīlī plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā)


11. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
11.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv;
11.2. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
11.3. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.

Dokumentu pielikumi (zip)
Darbu apjomi (xls)
Tehniskais projekts (zip)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.