Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

15.03.2011.

Preiļu novada dome paziņo, ka 2011. gada 15. marta  Preiļu novada domes sēdē Nr. 3,  p.2.  pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu /TPG/ pilnveidoto redakciju, kas sastāv no:


1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (PDF)


2. Grafiskās daļas: 
   Preiļu novada teritorijas pašreizējā izmantošana (M 1:10000) (PDF, 25,0 MB)
   Preiļu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (M 1:10000) (PDF, 26,5 MB)
   Preiļu pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (M 1:5000) (PDF, 1,57 MB)

3. Paskaidrojuma raksta (PDF)4. Ziņojums par Preiļu novada Teritorijas plānojuma 2003.-2015. /ar grozījumiem 2010./ izstrādes gaitā ņemtajiem institūciju nosacījumiem un atzinumiem (PDF)


un  nodod to sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no intsitūcijām, kas minētās LR MK noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumu” 13. punktā. Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2011. gada 28. marta  līdz 2011. gada 9. maijam. Ar Preiļu novada TPG pilnveidoto redakciju var iepazīties Preiļu novada mājas lapā – www.preili.lv , kā arī Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāvā 43. kabinetā no plkts. 8.00 – 17.00.


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 9. maijam var iesniegt Preiļu novada domē vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.