Par valsts un Eiropas Savienības atbalsta summu lauksaimniecībai un lauku attīstībai uzrādīšanu 2010.gada ienākumu deklarācijā

03.03.2011.


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2010.gadā fiziskās personas saņemtās valsts un Eiropas Savienības atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Nodokļa likme minētajam ienākumam ir 26%.


Izņēmums ir atbalsta summas, kas piešķirtas par 2009.gadu kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet izmaksātas 2010.gadā, kuras nav iekļaujamas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā.


VID vērš uzmanību, ka saņemto atbalsta summu uzrādīšana gada ienākumu deklarācijā ir atkarīga no saņemtā atbalsta veida un tā, vai fiziskā persona ir vai nav reģistrējusi saimniecisko darbību.


1. Ja nodokļa maksātājs ir reģistrējis saimniecisko darbību (lauksaimniecība).


1.1. Atbalstu lauksaimniecībai uzrāda saimnieciskās darbības ieņēmumos gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 01.rindā „Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas”.
1.2. Izdevumus, kas saistīti ar atbalsta saņemšanu uzrāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 02.rindā „Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu”.
1.3. Atbalstu lauksaimniecībai, kas saņemts 2010.gadā par 2009.gadu uzrāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 08.rindā „Neapliekamie ienākumi”.


2. Neatkarīgi no saimnieciskās darbības reģistrācijas.


2.1. Atbalsta summas meža īpašniekiem, kuras noteiktas Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 5.2 punktā:
– mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;
– infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;
– lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;
– mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai
neuzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā.
2.2. Atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem ir jāuzrāda gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumā, nodokļa likme ir 10%. 
2.3. Atbalsta summa – priekšlaicīgā pensija lauksaimniekiem ir apliekama ar nodokli, piemērojot neapliekamo summu Ls 2000 gadā.
Saņemto atbalstu (pensiju) uzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē „Bruto ieņēmumi”, 3.ailē „Neapliekamie ienākumi” uzrāda Ls 2000.


3. Ja atbalsta saņēmējam nav reģistrēta saimnieciskā darbība.


3.1. Atbalsta summas lauksaimniecībai, kuras minētas Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 5.1punktā:
– valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;
– valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;
– valsts atbalsts lopkopībai
gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā neuzrāda.
Tādējādi minēto atbalsta veidu saņēmējiem, gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz.
3.2. Ja nodokļa maksātājs saņem citas atbalsta summas lauksaimniecībai, ir jāveic ieņēmumu un izdevumu uzskaite, lai noteiktu, kad ienākumi (ieņēmumi – izdevumi) sasniedz Ls 2000:
 – ieņēmumos uzskaita ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un saņemto atbalstu lauksaimniecībai;
 – izdevumos uzskaita izdevumus, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un izdevumus, kas saistīti ar darbību, par kuru saņemts atbalsts.
3.2.1. Ja minētie ienākumi kopā ar citiem neapliekamajiem ienākumiem nepārsniedz Ls 1680, tad tie gada ienākumu deklarācijā nav jāuzrāda.
3.2.2. Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 1680, bet nepārsniedz Ls 2000, tos uzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2. un 3.ailē kā neapliekamos ienākumus un deklarācijas D 4.rindā „Neapliekamie ienākumi”.
3.2.3. Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 2000, gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē uzrāda gūtos ieņēmumus, 3.ailē uzrāda Ls 2000, 5.ailē „Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu” uzrāda izdevumus, starpību (2.aile – 3.aile – 5.aile) uzrāda 6.ailē „Apliekamie ienākumi, neskaitot darba devēja veiktās iemaksas”, kā arī deklarācijas D 1.rindā „Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi”.


4. Piemēri.


1.piemērs. Fiziskā persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, 2010.gadā ir guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas Ls 3500, saņēmusi ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai, kuri nav minēti noteikumu 5.1punktā Ls 1400, izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, ir Ls 3100.
Deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē uzrāda Ls 1800 (4900 – 3100), 3.ailē uzrāda Ls 1800.
2.piemērs. Fiziskā persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, 2010.gadā ir saņēmusi ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai, kuri nav minēti noteikumu 5.1punktā Ls 3400, izdevumi, kas saistīti ar darbību, par kuru saņemts atbalsts, ir Ls 800.
Deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē uzrāda Ls 3400, 3.ailē uzrāda Ls 2000, 5.ailē uzrāda Ls 800  un 6.ailē uzrāda Ls 600.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.