Lauksaimnieki arī šogad varēs uzņemties jaunas saistības vides un lauku ainavas uzlabošanas atbalsta pasākumos

01.03.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Šodien, 1. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai””, kas arī turpmāk nodrošinās iespēju lauksaimniekiem saņemt valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu, gan arī saimnieciskās darbības ierobežojumiem  Natura 2000 teritorijās, tai skaitā par meža zemes apsaimniekošanas ierobežojumiem. 


Grozījumi paredz, ka turpmāk, ne tikai apakšpasākumos bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā (BLA) vai integrētās dārzkopības ieviešanā un veicināšanā (IDIV), bet arī piesakoties uz atbalstu apakšpasākumos bioloģiskās daudzveidības uzturēšania zālājos (BDUZ) vai rugāju laukam ziemas periodā (RLZP), atbalsta pretendentam ir  jāizveido un jāuztur lauku vēsture par katru atbalsttiesīgo saimniecības lauku. Atkarībā no atbalsta veida ir noteikta minimālā informācija, kas obligāti jāiekļauj lauku vēsturē, piemēram, BDUZ atbalstā – pļaušanas datums. Ja atbalsta pretendents nebūs izveidojies un nepildīs lauku vēsturi, tam tiks piemērota sankcija – atbalsta summas samazinājums kārtējā gadā par 1 %.


Tāpat noteikumi paredz, ka atsevišķos agrovides maksājumu apakšpasākumos, sākot ar 2011.gadu, atbalstam var pieteikt arī to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura nav bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā un par kuru nav tiesības saņemt vienoto platības maksājumu, bet šobrīd tā ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek izmantota lauksaimniecībā, kā arī produkcijas iegūšanā. Lai šādas platības pieteiktu atbalstam, līdz kārtējā gada 1. maijam atbalsta pretendentam ir personiski jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) iesniegums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kartes precizēšanu un karti.


Noteikumi arī paredz, kādi nosacījumi ir jāizpilda katrā no atbalsta veidiem, lai pretendents varētu uzņemties jaunas piecu gadu saistības 2011.gadā.


Tāpat ir noteikti jauni kritēriji attiecībā uz atbalsta saņemšanu pasākumā “Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” (MLA). Gadījumos, ja atbalsta pretendents vēlas saņemt atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem vai nektāraugiem un, ja viņš ir biškopis, kuram nav citi lauksaimniecības dzīvnieki, kā tikai bites, tad atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 1.jūlijam ir reģistrējas  Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu primārajam ražotājam vai medus iepakošanas uzņēmumam. Tāpat atbalsta pretendentam jānodrošina vismaz viena bišu saime uz trim hektāriem atbalsttiesīgās platības, kā arī jānodrošina, lai bišu saimju skaits ir nemainīgs laika posmā no kārtējā gada 15. maija līdz 30. septembrim atbilstoši Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūlijā. Līdzīga prasība par minimālo bišu saimju skaitu ir jāievēro, piesakoties arī uz agrovides apakšpasākumu BLA.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā ‘Latvijas Vēstnesis”.
Ar dokumentu var iepazīties interneta mājas lapas saitē [http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40207159&mode=mk&date=2011-03-01].


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2011.