Arī kaņepju audzētāji varēs saņemt vienoto platību maksājumu

01.03.2011.

Latvijas Republikas
Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Šodien, 1. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2007. gada 17. aprīļa noteikumus Nr.269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.


Jaunie noteikumi paredz kārtību jaunajam atdalītajam papildu valsts tiešajam maksājumam (PVTM) par liellopiem, sākot no 2011. gada. Šobrīd Latvijā atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem maksā par liellopu skaitu jeb 2006. gada references dzīvniekiem. Zemkopības ministrija ir konsultējusies ar Eiropas Komisiju par iespēju uzlabot situāciju liellopu nozarē un vienojusies, ka atdalītais PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem no 2011. gada tiks aizstāts ar jaunu atdalītā PVTM shēmu liellopu sektorā.


Sākot ar šo gadu, lauksaimnieki, kas nodarbojas ar kaņepju audzēšanu, arī varēs pretendēt uz vienoto platības maksājumu (VPM). Tā kā VPM atbalstu par kaņepju platībām var saņemt tikai, ja kaņepju audzēšanā izmanto sertificētas kaņepju sēklas un audzētajās kaņepēs tetrahidrokanabinola (THC) saturs nepārsniedz 0,2 %, tad uz VPM varēs pretendēt tie lauksaimnieki, kas piedalās kaņepju THC monitoringā, bet par dalību būs jāveic ikgadēju dalības maksu saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.


Noteikumu projektā precizēta kārtība, kādā notiek atdalītā PVTM par platībām, atdalītā PVTM par laukaugu platībām, atdalītā PVTM par pienu un atdalītā PVTM par liellopiem saņemšana, ja mainās saimniecības īpašnieks vai valdītājs, kā arī noteikta kārtība, kādā var saņemt atdalīto PVTM par platībām un atdalīto PVTM par laukaugu platībām gadījumā, ja saimniecība tiek daļēji pārņemta.


2011. gadā, pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam arī jāņem vērā, ka noteikumu projektā ir precizēta redakcija dažiem spēkā esošiem laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi būs jāveic ar augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības tehniku, nodrošinot, ka lauksaimniecības tehnikas riepu dziļums nepārsniedz 30 cm un to nospiedumu garums vienlaidus nepārsniedz 40 metru. Tāpat ir aizliegta rugaines vai sausās zāles dedzināšana uz lauka.


Tāpat šodien valdība apstiprināja ZM izstrādātos grozījumus MK 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”, kas paredz atbildīgās iestādes un to funkcijas kaņepju THC kontroles sistēmas izveidei.


Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, ņemot vērā to, ka Latvijā ir sākta kaņepju audzēšana rūpnieciskām vajadzībām un ir jārod iespēja, ka attiecīgās platības var tikt pieteiktas VPM atbalstam. Grozījumi izstrādāti saskaņā ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr.73/2009 39. pantā noteikto, ka katrai dalībvalstij ir jāizveido kontroles sistēma kaņepju THC satura kontrolei, lai nodrošinātu VPM piešķiršanas nosacījumu izpildi.


Jaunais noteikumu projekts un izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Papildus informācija:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40205221&mode=mk&date=2011-03-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40205220&mode=mk&date=2011-03-01


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2011.