24.februārī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

24.02.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 24.februārī plkst.15.00


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par SEB līzingu.
1.2. Par 2010.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.3. Par 2010.gada zemes inventarizācijas rezultātiem.
1.4. Par Preiļu novada domes īpašumā esošo sociālo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
1.5. Par Valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.7. Par nekustamā īpašuma – zemes Varakļānu ielā 1, Preiļos  atsavināšanas-izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.8. Par projekta energoefektivitātes pasākumu veikšanu Preiļu 1.pamatskolā
1.9. Par projekta „Pelēču pamatskolas sporta  zāles vienkāršota renovācija” īstenošanu
1.10. Noteikumu „Par vecāku līdzdalības maksājumiem” apstiprināšana.


2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


2.1. Par darba grupas izveidi Preiļu novada ģerboņa, logo un moto izstrādei.
2.2. Par saistošo noteikumu  „Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
2.3. Par Preiļu novada Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.
2.4. Par pabalsta piešķiršanu.
2.5. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.7. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.8. Par uzņemšanu rindā  sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.9. Par atteikšanos no sociālās  dzīvojamās platības.
2.10. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.12. Par Preiļu novada pašvaldības iestāžu kultūras pasākumu plāna apstiprināšanu 2011. gada marta mēnesim.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par saistošo noteikumu Nr.03/2011 „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  apstiprināšanu.
3.2. Par saistošo noteikumu atcelšanu.
3.3. Par nosaukuma piešķiršanu.
   


Novada pašvaldības domes  priekšsēdētājs                              A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2011.