Sorosa fonds – Latvija izsludina projektu konkursu Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE! ”

14.02.2011.

Apzinoties ekonomiskās krīzes īpaši nelabvēlīgo ietekmi Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, Sorosa fonds – Latvija (SFL) izsludina projektu konkursu Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!”


Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt biedrības un nodibinājumi, komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā. Katra organizācija var iesniegt vienu projektu, maksimāli pretendējot uz 18 865 EUR. Konkursam pieteikto projektu aktivitātēm jānorisinās Latgales plānošanas reģiona teritorijā, izņemot republikas nozīmes pilsētas Daugavpili un Rēzekni.


Konkursa mērķis ir panākt ilgtspējīgas pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju dzīves kvalitātē Latgales plānošanas reģiona īpaši atbalstāmajās teritorijās, atbalstot vietēja mēroga, ekonomiskās krīzes padziļināto problēmu risināšanu, jaunu resursu veidošanu un kopienu attīstību.


Konkursa prioritātes ir:
 Vietēja mēroga problēmu (nabadzība, atkarības vielu lietošana, sociālo pakalpojumu nepieejamība, u.c.) efektīvi un inovatīvi risinājumi, piemēram, vietējās attīstības plāna izstrāde un īstenošana, jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu izstrāde un ieviešana, esošo pakalpojumu pieejamības risinājumi – brīvprātīgo iesaiste, informēšana, mobili pakalpojumi utt.


 Sociālās uzņēmējdarbības attīstība – izglītības pasākumi un uzņēmumu veidošana;


 Daudzfunkcionālu izglītības, kultūras sociālo centru attīstība.


Konkurss notiek 2 kārtās. Konkursa  pieteikumu veidlapas pieejamas www.sfl.lv, sadaļā Aktualitātes. Projekta I kārtas pieteikums divos eksemplāros drukas formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB atmiņas formātā, ir jāiesniedz līdz 2011. gada 11. martam (līdz plkst. 16:00) slēgtā aploksnē personīgi Sorosa fonda – Latvija birojā (adrese: Rīga, Alberta iela 13, LV-1010) vai pa pastu (pasta zīmogs 2011. gada 11. marts) ar norādi Projektu konkurss Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!” I kārta, Ideju sacīkste.


Projekta konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un projektu ideju piemēri: http://www.sfl.lv/public/30285.html


Līdzekļi piešķirti no Džordža Sorosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda (Emergency Fund), kas izveidots, lai mazinātu krīzes sekas 20 Austrumeiropas un Vidusāzijas reģiona valstīs. Uz finansiālo atbalstu no Ārkārtas palīdzības fonda var pretendēt: Albānija, Armēnija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Kosova, Kirgizstāna, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Moldova, Melnkalne, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Tadžikistāna un Ukraina.

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2011.