Pārskats par Preiļus novada attīstības programmas 2010.-2015. 1. redakcijas publisko apspriešanu

06.08.2010.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu, no 1. līdz 30. jūlijam noritēja Preiļu novada attīstības programmas 2010.-2015. 1.redakcijas publiskā apspriešana. 23. jūnijā Attīstības programmas 1.redakcija tika ievietota pašvaldības mājas lapā www.preili.lv, kā arī nosūtīta novada pagastu pārvaldēm, bibliotēkām, iestādēm, tika nodrošināta informācijas izplatība par 1. redakcijas apspriešanu, nodrošināta dokumenta pieejamība sabiedrībai.


Sabiedriskā apspriede par programmas 1. redakciju notika 9. jūlijā pulksten 15:00 Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Uz tikšanos kopumā ieradās 28 iedzīvotāji, kuras laikā būtiski, programmas 1. redakcijā neietverti jautājumi netika iztirzāti. Dokumenta izstrādes darba grupai iedzīvotāji viedokļus iesniedza gan mutiski, gan rakstiski, lai izzinātu sabiedrības nostāju par attīstības procesiem pašvaldībā – papildus tikai veikta anonīma iedzīvotāju anketēšana pilsētā un lauku teritorijās. Anketā tika iekļauti jautājumi par dzīvesvietu, vecumu, nodarbošanos, vispārējām zināšanām par plānošanas dokumentu eksistenci, pašvaldības nākotnes redzējumu un aktuālajiem jautājumiem. Kopā tika saņemti atsevišķi 126 personu viedokļi (anketas), no kurām tika apkopoti racionāli priekšlikumi un iekļauti darbakārtībā 1. redakcijas uzlabošanai.


Anketā tika iekļauts arī jautājums par iedzīvotājiem šķietamajām Preiļu novada priekšrocībām salīdzinājumā ar cietiem Latgales novadiem. Visbiežāk minētie viedokļi izskanēja: īpašu priekšrocību neredzu; ģeogrāfiskais stāvoklis; ekoloģiska vide; skaista daba; Preiļi ir neliela, bet skaista pilsēta; izglītoti cilvēki; kristīgā audzināšana; pastāvoša perspektīva vietējam tūrismam, attīstīta lauksaimniecība.


Iebildumi un priekšlikumi par Preiļu novada attīstības programmu 2010.-2015.

Nr.p.k.


Iebilduma/priekšlikuma iesniedzējs


Iesniegtā iebilduma/priekšlikuma būtība


Ņemts vērā/nav ņemts vērā


Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā


1.


Solvita Brūvere


Raiņa muzejs „Jasmuiža” ir VA Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā


Ņemts vērā

 

2.


Varis Putāns


Attīstības programmā izvirzīt jautājumu par jauniešu atgriešanos Preiļos, darba vietu nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem


Daļēji ņemts vērā


Pašvaldība atbalsta jauniešu atgriešanos Preiļos, taču nevar nodrošināt jaunajiem speciālistiem darba vietas


3.


Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepsteskolas renovācijas II kārta – skolas sienu siltināšana un elektroinstalācijas un apkures sistēmas nomaiņa;


pamatēkā – 1., 2., 3. stāva gaiteņu griestu remonts; elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņa;


pamatēkā – 1.stāva grīdas seguma nomaiņa ( grīda līgojas, īpaši gaitenī);


pamatēkā – grīdas seguma nomaiņa 3.stāva gaitenī;


logu nomaiņa spoguļu zālē ( nodarbību telpa skolas deju kolektīviem);


logu nomaiņa 1999.gadā piebūvē 316.kabinetā, gaitenī un galerijā uz veco skolas ēku ( lieli siltuma zudumi);


jumta seguma nomaiņa 1999.gada piebūvē un galerijai uz veco skolas ēku;


sporta zālēs ģērbtuvju, dušas telpu un foajē remonts un rekonstrukcijas darbi;


mērķtiecīgi un racionāli plānoti finanšu līdzekļi mācību kabinetu remontam un labiekārtošanai


Ņemti vērā visi priekšlikumi

 

4.


Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta StašulānePelēču Kultūras nama, skolas sporta zāles remonts;


Pelēču bibliotēkas remonts


Preiļi –Pelēči autoceļa remonts


Ņemts vērāŅemts vērā


Nav ņemts vērā 


 


Preiļi-Pelēči ir valsts pārziņā esošs ceļa posms


5.


Pastare AntoņinaLaukumā pie Preiļu galvenās bibliotēkas nepieciešams sakārtot laukumu un uzstādīt soliņus


Kopēju garāžu Rēzeknes, Liepu, Rancāna ielu masīvā, virsū varētu būt boulings kā Daugavpilī 


 


 


Vecajā bibliotēkā izveidot Amatu centru, rīkot Prasmju dienasAttīstīt dārzeņu augļu pārstrādi Preiļu novadā


Radīt peļņas iespējas jauniešiem vasarās


Ņemts vērā


 


Nav ņemts vērā


 


 


 


 


 


Daļēji ņemts vērā


Ņemts vērā


Daļēji ņemts vērā 


 


Pazemes garāžas izbūve nav pašvaldības prioritāšu sarakstā, boulinga centra izveides risināšana jāuzņemas privātajam sektoram.


 


 


Pašvaldība atbalsta nevalstiskā sektora darbību 


 

Pašvaldība atbalsta darba prakšu izveidi jauniešiem


6.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība cilvēku aizplūšanai no novada un jauno cilvēku neatgriešanās dzimtajā pusē. Jaunatnes uzvedība vakaros un nakts stundās.


Ņemts vērā

 

7.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība veselības aprūpei – Preiļu slimnīcas saglabāšana, sociālās aprūpes nodrošināšanai


Ņemts vērā

 

8.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība bezdarba līmenim novadā


Ņemts vērā

 

9.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība izglītības (mūžizglītības) jautājumiem


Ņemts vērā

 

10.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība kultūras dzīvei laukos


Ņemts vērā

 

11.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība cīņai ar nelegālo alkoholu


Ņemts vērā

 

12.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība uzņēmējdarbībai


Ņemts vērā

 

13.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, ceļu kvalitātei laukos un pilsētā


Ņemts vērā

 

14.


Anonīms


Jāpievērš uzmanība lauku skolu saglabāšanai


Ņemts vērā

 

15.


Latgales plānošanas reģions, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


Komentāri par:


I. Esošās situācijas analīzi:Pirmās 16 sadaļas būtu jānosauc par Esošās situācijas analīzi un jāveido kā viena sadaļa ar vairākām apakš tēmām; turklāt katrai apakš sadaļai vajadzīga vienota struktūra/shēma, pēc kā apraksta un analizē sadaļas problemātiku (dažās sadaļās ir vīzija, citās nav, citur ir rīcība, citās nav utt.)


Precizēt statistiku par iedzīvotājiem (visos gados par vienādu teritoriju! Lai var salīdzināt!)


Daļa statistikas ir atspoguļota tikai par vienu gadu, taču lai izdarītu secinājumus, nepieciešami statistika salīdzinošā skatījumā vismaz trīs gadu periodā


Informācija ir pārāk vispārīga (piemēram, par dabu ir apraksts par vēsturi, iestāžu rašanās vēsturi, sadaļā par uzņēmējdarbību tiek aprakstīti semināri u.tml.) – AP nevajag tik detalizēti aprakstīt visas jomas, bet koncentrēties uz saimnieciskiem rādītājiem un uz darbības rezultātiem, kā arī uz analītiska materiāla sagatavošanu


Pietrūkst kartogrāfiskais materiāls (telpiskais atspoguļojums, piemēram, par ceļa infrastruktūru)


Neadvekāti aprakstītas sadaļas (piemēram, par izglītību ļoti detalizēti un pārāk plaši; tāpat par kultūru, savukārt uzņēmējdarbība ļoti minimāli)


Kopsavilkumā vajadzētu paanalizēt uzņēmējdarbības sasaisti ar izglītības piedāvājumu, ar infrastruktūru, pakalpojumiem: atspoguļot jomu sasaisti un savstarpējo mijiedarbību


Trūkst pilnvērtīga resursu analīze (pašvaldībā esošie resursi, kas var ietekmēt tās attīstību: zeme, meži, dabas resursi; pārāk liels uzsvars uz tūrismu, bet vispār nav pieminēta lauksaimniecība un mežsaimniecība, kur darbojas puse no iedzīvotājiem – turklāt lauksaimniecība tiek izvirzīta kā prioritāte)


Pie uzņēmējdarbības: tiek nosauktas tikai 3 firmas ar lielāko apgrozījumu pieaugumu. Vai ir nepieciešams atspoguļot šādu informāciju?


Attiecībā uz izglītību: izanalizēt sasaisti ar darba tirgu, noderīgumu, pašvaldības saimniecisko darbību un izvirzīto specializāciju


Nav ievērtētas kaimiņu teritoriju ietekme, kopīgi projekti, sadarbība, priekšrocības (pašvaldību attīstība jāskata saistībā ar apkārtējām teritorijām)Nav noteikta pašvaldības specializācija (perspektīvās un vadošās nozares lielajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem)


Kur ir aprakstīta jauno tehnoloģiju joma, kas parādās stratēģijas daļā?


II. Stratēģijas daļu:aicinām pārdomāt saukli (lai nav vārdi nolieguma izteiksmē)


jūtama Stratēģiskās daļas atrautība no esošās situācijas analīzes


Rīcības stratēģiskie virzieni nevar būt identiski ar vidēja termiņa mērķiem (piemēram, 1.5. un septītā rīcība zem tā)


pārdomāt detalizācijas pakāpi uzstādītajiem virzieniem un vidēja termiņa mērķiem (apvienot vidēja termiņa mērķus, lai veidotos 3-5 mērķi)


Rīcības būtu vēlams numurēt atbilstoši konkrētajiem vidēja termiņa mērķiem, lai būtu sasaiste (skat. AP metodikas stratēģisko daļu)


konkrētus projektus aicinām ielikt tajos stratēģiskās attiecības virzienos, kas tiem ir visatbilstošākie (piemēram, visus infrastruktūras pasākumus likt pie otrā virziena un neatstāt zem pirmā)


pēc RAL jāuzrāda vidējā termiņā sasniedzamie rādītāji (konkrētas vērtības, uz kā tiekties, rezultatīvo rādītāju vērtības, uzsākot un pēc termiņa)


III. Rīcības plānu:trūkst kā atsevišķa sadaļa (pašvaldības publiskā darbība; daļēji jau parādās investīciju plānā, piemēram, uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide u.tml.)


investīciju plānam jānorāda derīguma termiņš


IV. Uzraudzību:Lūdzam norādīt, kādi būs izmantotie uzraudzības rādītāji


Ņemti vērā visi komentāri, priekšlikumi

 

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2010.