Informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu

22.02.2011.

Turpinot uzsākto sadarbību ar Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra speciālistiem, šī gada 22. februārī no plkst. 11.00 -12.00 visi interesenti laipni aicināti apmeklēt Preiļu novada Sociālo dienestu Preiļos, Aglonas ielā 1a.Visbiežāk dienestā pie centra speciālistiem ierodas tās personas, kuras jau pasūtījušas palīglīdzekli un vizītes laikā tas arī tiek izsniegts. Iedzīvotāji nāk arī iegūt informāciju par rindas virzību, jo daudzus palīglīdzekļus iespējams saņemt tikai rindas kārtībā. Tāpat šajās izbraukuma reizēs cilvēkiem ir iespēja atgriezt centra īpašumā vai mainīt palīglīdzekli, ja beidzies tā lietošanas termiņš, kā arī pagarināt līgumu par palīglīdzekļa turpmāku izmantošanu.Šādas izbraukuma vizītes ir liela pretimnākšana iedzīvotājiem, jo tuvākā Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļa atrodas Rēzeknē (Rīgas iela 1). Tomēr, lai nepieciešamā palīglīdzekļa saņemšana notiktu iespējami īsākā laikā, lūgums iedzīvotājiem jau savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības palīglīdzekļa pasūtīšanai. Tātad, lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam kādā no nodaļām jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu:
rakstisks iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruņa numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli (Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura ir atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu raksta personas likumiskais pārstāvis, papildus jānorāda arī savi personas dati un jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija (dzimšanas apliecība, pilnvara).  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā jānorāda šīs personas vārds, uzvārds un personas kods);


ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību (vēlams norādīt personas auguma parametrus, ja tehniskais palīglīdzeklis ir jāizgatavo konkrētai personai).Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā (jo sarežģītāks ir nepieciešamais palīglīdzeklis, jo ilgāk klientam uz to jāgaida). Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādīta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vieta. Saņemt tehnisko palīglīdzekli klientam vai viņa pilnvarotajai personai jāierodas personīgi un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja klients ierasties saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus (riteņkrēslu, vannas krēslu u.c.) personīgi nevar, tad centra darbinieks veic klienta apmaksātu mājas vizīti, kurai jāpiesakās savlaicīgi.


Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu: par bērnu – vienu latu; par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – piecus latus. No šo vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:  trūcīga persona; persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.


Preiļu novadā konsultācijas tehnisko palīglīdzekļu jautājumos var saņemt pie Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās aprūpētājas Anastasijas Vinogradovas (tālr. 65323200). Detalizētāka informācija par tehnisko palīglīdzekļu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību, kā arī par tehnisko palīglīdzekļu veidiem, lietošanas laika ilgumu un nodošanas veidu (patapinājumā vai īpašumā) iespējams iegūt 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, ar centra darbinieku izbraukuma grafiku iespējams iepazīties mājas lapā www.nrcvaivari.lv (sadaļā „Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs”).


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2011.