Janvāra mēnesī trūcīgas ģimenes statuss piešķirts 63 ģimenēm

01.02.2011.

Lai arī katru gadu ikviens vēlas uzsākt ar cerību sagaidīt pozitīvas pārmaiņas ikdienas dzīvē, dati par Sociālajā dienestā apkalpotajiem klientiem janvāra mēnesī nebūt nav iepriecinoši – mēneša laikā izvērtētas un atbilstība trūcīgas ģimenes statusam piešķirta 63 novada ģimenēm, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami lielāks skaits (2009. gada janvārī – 20, 2010. gada janvārī – 49 trūcīgā statusu saņēmušās ģimenes). Turklāt 15 ģimenes Sociālajā dienestā griezušās pirmo reizi. Konstatējot neatbilstību 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, trūcīgas ģimenes statuss atteikts vienai ģimenei.


Lai iespēju robežās atbalstītu trūcīgo ģimeņu bērnus, arī šogad šādu ģimeņu bērniem ir iespēja saņemt brīvpusdienas vispārizglītojošās skolās – janvārī no jauna tās piešķirtas 24 bērniem, kā arī tiek segta 50 % maksa par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē – šāds pabalsts no jauna piešķirts 6 bērniem. Kopumā janvāra mēnesī brīvpusdienas skolā saņēmuši 94 trūcīgo (pabalsta kopējā summa Ls 1185.70) un 55 daudzbērnu ģimeņu bērni (pabalsta kopējā summa Ls 775.80).


Lielākā pabalstu summa joprojām ir atvēlēta GMI pabalsta nodrošināšanai – janvārī tas piešķirts 145 ģimenēm par kopējo summu Ls 9313.41 (aizvadītā gada janvārī minētais pabalsts piešķirts 90 ģimenēm par kopējo summu Ls 6019.06). Tomēr, sakarā ar noteikto līdzdarbības pienākumu nepildīšanu, minētais pabalsts atteikts 9 personām.


Vēl janvāra mēnesī piešķirti sekojoši pabalsti: pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai Ls 172.42 apmērā; pabalsts bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai – Ls 265; pabalsts bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš turpina mācības – to saņēmušas 4 personas, kopējā summa Ls 360; bērna piedzimšanas pabalsts 9 ģimenēm – kopējā summa Ls 1350, pabalsts audžuģimenei bērna uzturam – to saņēmušas 2 ģimenes, kurās aprūpei nodoti 6 mūsu novada bērni, pabalsta kopējā summa Ls 420.


Arvien aktīvāk cilvēki sāk izmantot iespēju saņemt izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma (personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150) – janvāra mēnesī izsniegtas 19 šādas izziņas.


Līdzās pabalstu piešķiršanai Sociālajā dienestā tāpat tiek risināti jautājumi par aprūpes mājās un aprūpes ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā jautājumiem.


Domes sēdē apstiprināti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai nodoti saistošie noteikumi par sociālo un materiālo palīdzību Preiļu novadā 2011. gadā, bet tie spēkā stāsies pēc publikācijas Preiļu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot informācijai.Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2011.