Daugavpils Universitātē iespēja saņemt ESF stipendijas doktora zinātniskā grāda ieguvei

07.02.2011.

Daugavpils Universitāte kopš 2009. gada jūlija sekmīgi īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Šajā laika periodā izsludināti divi konkursi un projekta ietvaros piešķirtas 133 mērķstipendijas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kas ir būtisks finansiāls atbalsts topošajiem zinātniekiem, lai iegūtu doktora zinātnisko grādu.


Daugavpils Universitāte (DU)  jau otro gadu īsteno  Eiropas Sociālā fonda  projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Tā mērķis ir palielināt DU doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu, kuri būtu spējīgi radīt un ieviest ražošanā augsti tehnoloģiskus produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.


Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ietvaros laikā no 2009. gada jūlija līdz 2013. gada oktobrim. Tā kopējās izmaksas ir 2,38 milj. latu, no tiem 93,35% Eiropas Sociālā fonda finansējums. Uz atbalstu studijām un doktora zinātniskā grāda ieguvei var pretendēt DU doktora studiju programmās „Bioloģija”, „Pedagoģija”, „Ekonomika”, „Matemātika”, „Cietvielu fizika”, „Valodniecība”, „Literatūrzinātne” un „Psiholoģija”.


Projekta ietvaros paredzēts piešķirt 219 mērķstipendijas, tās apjoms 1. un 2. kursa doktorantiem ir 600 lati, bet 3., 4. kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ir 800 lati mēnesī. Katram mērķstipendiātam, izmantojot doktorantūras kvalitātes atbalsta finansējumu 1000 latu studiju gadā, ir nodrošināta iespēja  piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs, lai prezentētu savu pētījumu rezultātus.


No projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”  uzsākšanas brīža līdz 2010. gada beigām ir apgūti  953 955 Ls, kā arī sākotnēji tika plānots. Šajā laika posmā aizstāvēšanai tika iesniegti 22 promocijas darbi, no tiem  9 pretendenti  jau ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu, 2011. gada sākumā plānota vēl  vismaz 7 promocijas darbu aizstāvēšana.


Promocijas darbu vadīšanai tiek piesaistīti augsti kvalificēti speciālisti ne tikai no Daugavpils Universitātes, bet arī no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un citām augstskolām un zinātniskajām institūcijām. 


Īpaši aktuāls šis projekts ir no reģionu konkurētspējas izlīdzināšanas aspekta, jo tiek īstenots reģionālā universitātē. Lielākā daļa tiešo labuma guvēju strādā Latgales reģionā, kur pieprasījums pēc augsti kvalificētu cilvēkresursu nodrošinājuma zinātņietilpīgu nozaru attīstībai ir īpaši aktuāls.


Vairāk par projektu Daugavpils Universitātes mājas lapā:
http://www.du.lv/lv/projekti/es/esf/atbalsts_DU_doktora_studiju_istenosanai


Papildinformācija:
Eridiana Oļehnoviča
projekta vadītāja
Tālr.: 29130310
E-pasts:
eridiana.olehnovica@du.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.