Rekonstruēs 7 pašvaldības autoceļus

27.01.2011.

Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienests ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīja Preiļu novada domes iesniegto projektu „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana”, kura būvdarbi notiks šogad. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 260 000,01 lati, no tām 90% finansē ELFLA, bet pārējā summa (pašvaldības līdzfinansējums, neattiecināmās izmaksas, PVN22%) tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.  


Šī projekta ietvaros novada lauku teritorijās tiks rekonstruēti 7 pašvaldības autoceļi 7,94 km kopgarumā: Aizkalnes pagastā tiks rekonstruēts autoceļš Džeriņi – Dubļinieki un autoceļš Želvi – Raudovka; Preiļu pagastā Bērzu iela un autoceļš Maļinovka – Lielie Pupāji; Saunas pagastā autoceļš Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka, Miera iela un Torņa iela.


Lai nodrošinātu projekta priekšfinansēšanu, 27. janvārī Preiļu novada domes deputāti nolēma Valsts kasē ņemt aizņēmumu Ls 299964,00 apmērā. Daļa šī aizņēmuma tiks dzēsta projektam noslēdzoties, kad tiks saņemts ELFLA līdzfinansējuma gala maksājums. Šī gada 28. janvārī ir noslēgts būvdarbu līgums ar iepirkumu procedūrā uzvarējušo firmu un tiklīdz laika apstākli būs atbilstoši tiks uzsākti autoceļu rekonstrukcijas darbi. Projekts noslēgsies šī gada augusta beigās.

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.