Lielākais elektrības karšu skaits izdalīts galvaspilsētā, Latgalē un Kurzemē

03.02.2011.

Sociālās atbalsta programmas trūcīgajiem iedzīvotājiem ietvaros AS „Latvenergo” izsniedzis 60% no pašvaldībām nodotajām „Elektrības norēķinu kartēm. Aktīvākie kartes izmantošanā ir iedzīvotāji no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils, Kuldīgas, Madonas, Jelgavas, Ogres.


Apzinoties Latvijas ekonomisko situāciju, atbalsta programma kā uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva turpina darboties arī 2011. gadā. Vienlaikus „Latvenergo” uzsver, ka, tā kā karte ir naudas norēķina līdzeklis, to izmantošana tiek stingri regulēta un uzraudzīta, lai maksimāli izvairītos no iespējamiem krāpniecības gadījumiem.


Informē Uldis Bariss, AS „Latvenergo” valdes loceklis: „”Latvenergo” iniciatīva ir veidot sociāli atbildīgus risinājumus, atbalstot mājsaimniecības, kuras ekonomiskās grūtības izjūt visvairāk. Esam gandarīti par reģioniem, kuri aktīvi iesaistījušies programmas izpildē, un ceram, ka arī turpmāk pašas mājsaimniecības sadarbībā ar savu pašvaldību izmantos sev piešķirtos atvieglojumus. Tomēr gribu arī atgādināt, ka Elektrības norēķinu karšu piešķiršana trūcīgajām personām dāvinājuma veidā „Latvenergo” rada ne vien iespēju palīdzēt grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, bet arī paredz noteiktas saistības komercuzņēmumam pret Ekonomikas ministriju kā īpašnieku, jo šī dāvinājuma apmērs ir strikti regulēts un paredz attiecīgu atbildību par tā izlietojuma uzraudzīšanu.”


Elektrības norēķinu kartes piešķiršana savulaik tika uzticēta Latvijas Pašvaldību savienībai, kura noslēdza līgumu ar katru Latvijas pašvaldību, lai trūcīgās mājsaimniecības sava novada vai pilsētas sociālajā dienestā varētu saņemt 500 kWh Elektrības norēķinu karti, atbilstoši katrā pašvaldībā esošajam trūcīgo personu sarakstam. Turklāt, svarīgi, ka šīs norēķinu kartes ir paredzētas konkrētām personām kā atbalsts elektroenerģijas rēķina apmaksai, nevis jebkura cita veida norēķiniem vai darījumiem.


Ņemot vērā, ka AS „Latvenergo” šo karti ir tiesīgs piešķirt dāvinājumā tikai un vienīgi fiziskajām personām, turklāt tikai un vienīgi noteiktam kartes izmantošanas mērķim – norēķināties par saņemto elektrību, kartes saņēmējam neapšaubāmi ir nepieciešams būt arī AS „Latvenergo” klientam. Gadījumā, ja trūcīgā persona nav noslēgusi līgumu ar Latvenergo, uzņēmumam nav tiesību viņam šādu palīdzību sniegt arī tad, ja par elektroenerģiju tiek maksāts kādai trešajai pusei, – apsaimniekotājam vai mājas īpašniekam, kas ir juridiska persona. Pretējā gadījumā var tikt radīts precedents, kad karte, kas paredzēta konkrētai personai un konkrētam mērķim, var tikt izmantota kā darījuma līdzeklis citu norēķinu veikšanai, vai to izmantojot kā maiņas objektu.


AS „Latvenergo” vēlas uzsvērt, ka šī kampaņa, ar kuras palīdzību bija paredzēts atbalstīt mazturīgos iedzīvotājus, uzskatāma par labas gribas žestu no uzņēmuma puses, tomēr ar primāro sociālā atbalsta sniegšanu un palīdzību mazturīgajiem ir jānodarbojas attiecīgajām valsts institūcijām, kuras ir kompetentas to darīt. Energoapgādes uzņēmums nav tiesīgs nodarboties ar palīdzības sniegšanu, brīvi interpretējot šāda atbalsta saņēmējus, tāpēc tika radīti noteikti kritēriji, lai šāda akcija vispār būtu iespējama un līdzekļu izlietojums – kontrolējams. Gadījumā, ja persona, kurai šāds atbalsts pienākas kādu iemeslu dēļ nevar nokārtot formalitātes tā saņemšanai, šis ir atbildīgo valsts sociālās palīdzības iestāžu uzdevumus, – rūpēties, lai sociāli mazaizsargātā cilvēku daļa saņem pieejamo līdzekļu apjomu.


Arī šogad – 2011. gadā – joprojām turpinās 2009. gada decembrī uzsāktā AS „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienības Sociālā atbalsta kampaņa, jo šobrīd ir izsniegtas ap 60% pašvaldībām nodotās Elektrības norēķinu kartes. Elektrības norēķinu kartes, tās dalīs līdz brīdim, kamēr visas kartes tiks izdalītas. Jau 2010. gada februārī karšu saņēmēju grupa tika paplašināta, kad tās varēja saņemt ikviens iedzīvotājs, kam piešķirts trūcīgā statuss. Šobrīd dāvinājuma Elektrības norēķinu kartes var saņemt tās mājsaimniecības, kurām dāvinājuma saņēmēja statusu precizē katra pašvaldība. Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu tajā dzīvo, var saņemt vienu 500 kWh Elektrības norēķinu karti. Kopumā kampaņas ietvaros AS „Latvenergo” novirzītā palīdzība mazturīgo personu atbalstam vērtējama četrus miljonus latu apmērā. 


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.