Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam `Lauku saimniecību modernizācija`

01.03.2011.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.
 
Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 1. marta līdz 31. martam.
 
Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 41 146 203 LVL (četrdesmit viens miljons viens simts četrdesmit seši tūkstoši divi simti trīs lati) un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) ir 10 000 000 LVL (desmit miljoni lati).
 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) struktūrvienība Finansējuma apmērs, LVL
Austrumlatgales RLP 5 755 465
Dienvidkurzemes RLP 5 996 867
Dienvidlatgales RLP 5 653 410
Lielrīgas RLP 2 306 110
Viduslatvijas RLP 3 924 359
Zemgales RLP 2 817 388
Ziemeļaustrumu RLP 3 684 990
Ziemeļkurzemes RLP 5 815 927
Ziemeļvidzemes RLP 5 191 687
KOPĀ LAD pārvaldēm 41 146 203
 
Atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 10 000 000
 
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308.kabinets).


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2011.