Informatīvs paziņojums par iepirkuma `Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“ rezultātiem

28.01.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra „Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei « Pasaciņa »”, id.nr. PND 2010/20M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.  


3. Komisijas pieņemtais lēmums, tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3.3., 4., 5.2.5. , 5.3., un 5.6.punktiem, Komisija nolēma:


3.1. Noteikt iepirkumā „Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa»”, id.nr. PND 2010/20M, uzvarētāju SIA „FOREVERS”, reģ.nr. 40003307535, adrese: Granīta ielā 9a, Rīga, jo piedāvājums atbilst iepirkuma Instrukcijas prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


3.2. Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „FOREVERS” par Gaļas produktu piegādi Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa». 
Līguma summa (cena) bez PVN22% ir LVL 11 426,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit seši lati 00 santīmi) PVN22% ir LVL 2513,72 (piedāvājumā ir iekļauta 21% PVN likme, bet saskaņā ar likuma grozījumiem no 2011.gada 01.janvāra ir piemērojama PVN 22% likme) un līguma summa (cena ar PVN22% ir LVL 13 939,72 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi lati 72 santīmi). 
Līguma preču piegādes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2011.