Informatīvs paziņojums par iepirkuma `Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII `Pasaciņa“ rezultātiem

27.01.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra „Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII « Pasaciņa »”, id.nr. PND 2010/21M.  


3. Komisijas pieņemtais lēmums, tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3.3, 4., 5.2.3. un 5.2.4. , 5.3., un 5.6.punktus, Komisija nolemj:


3.1. Noteikt par uzvarētāju SIA „Zolva”, reģ.nr. 41503024694, adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301, jo piedāvājums atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir zemāko piedāvājuma cenu.


3.2. Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Zolva” par  Pārtikas produktu piegādi Preiļu novada domes PPII « Pasaciņa ». 
Līguma summa (cena) bez PVN22% ir LVL 13 756,62 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši lati 62 santīmi) PVN22% ir LVL 3026,46 (piedāvājumā ir iekļauta 21% PVN likme, bet saskaņā ar likuma grozījumiem no 2011.gada 01.janvāra ir piemērojama PVN 22% likme) un līguma summa (cena ar PVN22% ir LVL 16 783,08 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs lati 08 santīmi). 
Līguma preču piegādes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
 
4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.