2010. gada Preiļu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

21.01.2011.

Pagājušā gada decembra sākumā norisinājās Preiļu novada domes rīkotā iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķi bija noskaidrot domes darba vērtējumu par 2010. gadu un uzzināt iedzīvotāju ierosinājumus un priekšlikumus darbības pilnveidošanai un situācijas uzlabošanai novadā.


Preiļu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti (2010.g.) (PDF)


Atsaucība
Apkopotie rezultāti liecina, ka iedzīvotāju atsaucība ir bijusi salīdzinoši neliela, jo aptaujā piedalījās 159 iedzīvotāji (152 anketas bija ievietotas aptaujas urnās, bet 7 saņemtas elektroniski). Salīdzinājumam 2008. gada iedzīvotāju aptaujā piedalījās 224 iedzīvotāji, bet 2007. gadā 468 iedzīvotāji.


Aptaujas dalībnieku raksturojums
Aktīvāk aptaujās parasti piedalās sievietes un arī šajā aptaujā 55% no dalībniekiem bija sievietes, tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vīriešu īpatsvars ir palielinājies (33%), bet 12% respondentu izvēlējās savu dzimumu nenorādīt. Pēc vecuma grupām visaktīvāk aptaujā piedalījušies iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 35 gadiem, bet vismazākā atsaucība bijusi no jauniešiem. Pēc nodarbošanās procentuāli visvairāk aptaujā piedalījās pensionāri, pašvaldības uzņēmumu/iestāžu darbinieki, valsts uzņēmumu/ iestāžu darbinieki, un arī privāto uzņēmumu darbinieki. Skaitliski visvairāk aptaujā ir piedalījušies Preiļu pilsētas iedzīvotāji (81), tomēr proporcionāli no iedzīvotāju skaita visaktīvākie aptaujas dalībnieki ir Aizkalnes pagastā un Pelēču pagastā dzīvojošie.


Informētība par notiekošo novadā
Informācijas laikmetā ļoti svarīga ir cilvēku informētība par notiekošo, tāpēc arī iedzīvotāju aptaujā tika jautāts gan par to kā iedzīvotāji uzzina par notiekošo, kā arī par to vai saņemtās informācijas apjoms ir pietiekošs. Aptaujas dalībnieki par notiekošo novadā pārsvarā uzzina no Preiļu novada domes informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis”, no domes mājas lapas www.preili.lv un no laikrakstiem „Novadnieks” un „Vietējā Latgales Avīze”. 59,7% aptaujas dalībnieku norāda, ka viņiem informācijas par notiekošo novadā nav pietiekoši vai tās varētu būt vairāk.


Apmierinātība ar dzīvi novadā
Aptaujā iedzīvotājiem tika jautāts par to, vai viņi ir apmierināti ar dzīvi novadā. Tikai 63,5% no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka viņi ir apmierināti ar dzīvi Preiļu novadā, kas ir ievērojami sliktāks rādītājs nekā iepriekšējās aptaujās (2007. gadā ar dzīvi novadā bija apmierināti 74,4% aptaujas dalībnieku, bet 2008. gadā 70,1%). Visapmierinātākie ar dzīvi novadā ir aptaujas dalībnieki, kas dzīvo Pelēču pagasta (84,2%), Saunas pagastā (75%) un Preiļos (70,4). No Preiļu pagasta respondentiem ar dzīvi novadā ir apmierināti 56%, nav apmierināti 25%, bet uz šo jautājumu neatbildēja 19%. Tikai 31,8% no aptaujas dalībniekiem, kas dzīvo Aizkalnes pagastā ir apmierināti ar dzīvi novadā, tik pat daudzi ir neapmierināto, bet 36,4% uz šo jautājumu neatbildēja.


Domes, domes iestāžu un kapitālsabiedrību darba novērtējums
Arī 2010. gada aptaujā iedzīvotājiem bija iespējams novērtēt domes, domes iestāžu un domes kapitālsabiedrību darbu, kā arī komentēt savu vērtējumu. Kaut arī Preiļu galvenās bibliotēkas vidējais novērtējums ir nedaudz zemāks nekā iepriekšējās aptaujās, tomēr arī šoreiz tās darbu respondenti ir novērtējuši visatzinīgāk (vidējais vērtējums 4,48 balles 5 baļļu skalā). Tik pat augsts novērtējums ir arī Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” darbam. Trešais augstākais vērtējums ir Preiļu Mūzikas un mākslas skolas darbam (4,38 balles). Trīs zemākos novērtējumus ir saņēmis Būvvaldes (2,59), Sociālā dienesta (2,44) un Aizkalnes pagasta pārvaldes (2,33) veikums.

N.p.k.


Iestāde


Vidējais novērtējums


1


Preiļu galvenā bibliotēka


4,48


2


PII “Pasaciņa”


4,48


3


Preiļu Mūzikas un mākslas skola


4,38


4


Salas pamatskola


4,24


5


Bērnu un jauniešu centrs


4,22


6


Dzimtsarakstu nodaļa


4,19


7


Preiļu Valsts ģimnāzija


4,15


8


Preiļu 2. vidusskola


4,09


9


Pelēču pamatskola


4,07


10


Kultūras centrs


4,00


11


Pansionāts „Preiļi”


3,97


12


Bāriņtiesa


3,95


13


Priekuļu pamatskola


3,94


14


Preiļu 1. pamatskola


3,81


15


Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs


3,78


16


Bērnu un jauniešu sporta skola


3,74


17


Saunas pagasta pārvalde


3,67


18


Pelēču pagasta pārvalde


3,63


19


Tūrisma informācijas centrs


3,61


20


SIA„Preiļu saimnieks”


3,59


21


Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola


3,52


22


Preiļu novada Izglītības pārvalde


3,39


23


Preiļu novada dome


3,26


24


Pašvaldības policija


2,96


25


Būvvalde


2,59


26


Sociālais dienests


2,44


27


Aizkalnes pagasta pārvalde


2,33


Salīdzinot ar 2008. gada aptaujas rezultātiem, atsevišķu iestāžu darba novērtējums ir uzlabojies, bet daļai tas ir pasliktinājies. Vidējais novērtējums visvairāk ir uzlabojies Bāriņtiesai (par 0,35 ballēm), Preiļu 2. vidusskolai (par 0,29) un Preiļu Mūzikas un mākslas skolai (par 0,28). Visvairāk vērtējums ir samazinājies Sociālajam dienestam (par 1,16 ballēm), Aizkalnes pagasta pārvaldei (par 0,77) un Preiļu novada domei (par 0,44).


Sfēras, kurām būtu jāpievērš lielāka vērība sastādot 2011. gada budžetu
Aptaujas dalībnieki tika aicināti izteikt savus priekšlikumus, kurām sfērām būtu jāpievērš lielāk vērība sastādot domes nākošā gada budžetu. Lielākais vairums aptaujas dalībnieku par prioritārām uzskata veselības aprūpi, sabiedrisko kārtību, sociālo aizsardzību, izglītību, labiekārtošanu un infrastruktūru.


Pozitīvākie notikumi novadā 2010. gadā
Visvairāk aptaujas dalībniekus aizvadītajā gadā ir iepriecinājuši kultūras pasākumi (pilsētas svētki, koncerti, izrādes, izstādes un jubileju pasākumi), pilsētas sakoptība vasarā, gadatirgi.


Secinājumi
Kaut arī aptaujas rezultāti atspoguļo tikai nelielas daļas novada iedzīvotāju viedokli, tomēr arī 159 aptaujas anketās paustais viedokļos, komentāri un ierosinājumi atklāj vairākas problēmas, kurām ikdienā nav pievērsta pietiekoša vērība un līdz ar to tās nav pietiekoši risinātas. Arī iestāžu darba novērtējums un tā izmaiņas norāda uz tendencēm, kurām ir jāpievērš vērība. Ar aptaujas rezultātiem un respondentu komentāriem, norādītājām problēmām un ierosinājumiem ir iepazinusies arī novada domes vadība. Jau tikšanos ar iedzīvotājiem laikā un pēc tām tika sākts meklēt risinājumus aktualizētajām problēmām.


Paldies iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli un ierosinājumus!


Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.