27.janvārī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

27.01.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 27.janvārī plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.9 „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2010.gada pamatbudžetu”.
1.2. Par Preiļu novada domes īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
1.3. Par prasības iesniegšanu tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās platības, un īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu.
1.4. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Daugavpils ielā 42-22, Preiļos nodošanu atsavināšanai.
1.5. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Daugavpils ielā 42-10, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.6. Par projekta „Bella Dvina – 2”/”Fostering capatiti for tourism development in Latgale-Utena-Vitebsk cross border region” līdzfinansējumu.
1.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu.
1.8. Par daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 42 apsaimniekošanas maksu 2011.gadam.
 


2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


2.1. Saistošo noteikumu „Par  sociālo palīdzību Preiļu novadā” izskatīšana.
2.2. Saistošo noteikumu „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” izskatīšana.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.5. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.7. Par pašvaldības dzīvojamās platības maiņu.
2.8. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.10. Par izmaiņām nolikumā  „Par  Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu”.
2.11. Par pabalsta piešķiršanu.
2.12. Par piedeklarēšanu pašvaldības īpašumā.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.2. Par Preiļu novada domes 2010.gada 30.novembra sēdes lēmuma papildināšanu.


4. APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMI


4.1. Par 2011.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā.
4.2. Par līguma pagarināšanu ar SIA „LATA CMD”.
4.3. Par līguma termiņa pagarināšanu.
4.4. Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Preiļu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu”.
4.5.  Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam”.
4.6. Par telpu nomu.Novada pašvaldības domes  priekšsēdētājs                        A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.