Informatīvs paziņojums par iepirkuma `Piena un piena produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“ rezultātiem

18.01.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma `Piena un piena produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“ rezultātiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra  `Piena un piena produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“, id.nr. PND 2010/18M.  


3. Komisijas pieņemtais lēmums, tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3.3, 4., 5.2.3. un 5.2.4. , 5.3., un 5.6.punktus,
Komisija nolēma:
3.1. Noteikt par uzvarētāju A/S „Preiļu siers”, reģ.nr. 50003026431, adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301, jo piedāvājums atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir zemāko piedāvājuma cenu.
3.2. Slēgt iepirkuma līgumu ar A/S „Preiļu siers” par Piena un piena produktu piegādi Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa».
Līguma summa (cena) bez PVN22% ir LVL 19 942,00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi lati 00 santīmi), PVN22% ir LVL 4387,24 (piedāvājumā ir iekļauta 21% PVN likme, bet saskaņā ar likuma grozījumiem no 2011.gada 01.janvāra ir piemērojama PVN22% likme) un līguma summa (cena) ar PVN22% ir LVL 24 329,24 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi lati 24 santīmi). 
Līguma preču piegādes termiņš – līdz 2012.gada 31.decembrim.


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2011.