Svarīga informācija (pielikumā) privātmāju, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un biedrībām!

12.01.2011.

Otrdien, 4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”(turpmāk – noteikumu projekts).


Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros – 11 399 481,00 LVL.


Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.


Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:
pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā; jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai; dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājai.
ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.
____________________________________


Aktuāli!
Uzņēmējiem ir pieejams ES atbalsts apkures iekārtu nomaiņai!
Pārejai no fosilā uz atjaunojamiem energoresursiem
Ar iespēju uzstādīt koģenerāciju


Atbalsts vienam komersantam līdz 1.5 miljoni LVL


Papildus pieejams ES atbalsts razošanas un administrācijas ēku rekonstrukcijai panākot zemiu apkures patēriņu!


Viena projekta finansējums 55-65% no ieguldījumiem


Pieejamais atbalsts vienam projektam līdz 750 000 LVL
 
Biedrības „Live Green Organisation”  siltumtehnikas speciālisti,   Latvijas iedzīvotājiem  sniedz  bezmaksas  konsultācijas par  energoefektīviem apkures risinājumiem. Konsultāciju pamatideja – informēt iedzīvotājus par iespēju saņemt ES finansējumu par CO2 emisiju samazināšanu mājsaimniecības sektorā un samazināt pieaugošās apkures izmaksas.


Lai šī informācija mērķtiecīgāk  nonāktu līdz Jūsu pagasta iedzīvotājiem, lūdzam, izvietot pielikumā pievienoto sludinājumu vietās, kurās pulcējas iedzīvotāji, kā arī rast iespēju izvietot šo informāciju  reģionālajā avīzē.


Palīdzēsim atrast tehnoloģiski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu!
Zvaniet: GSM: 27000095 vai sniedziet informāciju rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv


“Live Green Organisation” Biedrība
Ruta Grosberga
/Projektu vadītāja/
GSM: +371 27000093
E-pasts:
info@lgo.lv


ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANA MĀJSAIMNIECĪBU SEKTORĀ


Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. MK noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”
Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


Mērķis – CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Atbalsta pretendenti:
– dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona;
– vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība – divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas.


Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:
– Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros – 11 399 481,00 LVL.
Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.


Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:
– pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā;
o jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai; dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājai.
– ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
– visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.


Papildus iesniedzamie dokumenti:
Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta iesniegumu jāiesniedz vairāki dokumenti:
– ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sēdes protokollēmums, norādot:
o projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjomu;
o biedrības pilnvaroto personu; biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts).
– dokumentus, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā:
o centralizētas apkures gadījumā: maksājumus apliecinoši dokumenti;
o lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti.
– piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmai un konkursā atbalstāmai iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar Keymarc” sertifikāts);
– dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālā inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju.


Biedrība ‘’Live Green Organisation’’ sniegs bezmaksas konsultācijas par Jums neskaidriem jautājumiem pa tālr. 27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2011.