Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2003. – 2015. gadam /ar grozījumiem 2010. gadā/ galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

12.01.2011.

Ar Preiļu novada domes 23.12.2010. lēmumu Nr. 23, p.3.2., ir apstiprināta Preiļu novada teritorijas plānojuma 2003. – 2015. / ar grozījumiem 2010./ galīgā redakcija un izdota tā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kā saistošie noteikumi Nr. 2010/25 ”Preiļu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.


Ar Preiļu novada teritorijas plānojuma 2003. – 2015. / ar grozījumiem 2010./ galīgo redakciju var iepazīties Preiļu novada domē, Preiļos, Raiņa bulvārī 19, LV-5301 un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv


Pārskats par Preiļu novada Teritorijas plānojuma 2003.-2015. /ar grozījumiem 2010./ izstrādes procesu un sabiedrisko apspriešanu rezultātiem (PDF)


Saistošie noteikumi Nr.2010/25 „Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, II. daļa (PDF, 0.7 MB)


Preiļu novada teritorijas plānojums 2003 – 2015 /ar grozījumiem 2010. gadā/ – paskaidrojuma raksts (PDF, 3.18 MB) 


Preiļu novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:10000 (PDF, 25.1 MB)


Preiļu pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana M 1:5000 (PDF, 1.57 MB)


Preiļu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10000 (PDF, 26.4 MB)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.