Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gada ziemas periodā`

12.01.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkumam „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – iepirkums „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”, identifikācijas nr. PND 2010/23M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Komisijas pieņemtais lēmums, to pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt līgumus:


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas prasībām, tai skaitā 1.11., 3.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.3.. un 5.6. apakšpunktiem, kā arī komisijas 11.01.2011.Protokolu nr.3, komisija nolēma atzīt par uzvarētājiem un slēgt iepirkuma līgumus ar:


3.1. AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, reģ.nr. 40003356530, par Preiļu novada Preiļu pilsētas ielu un laukumu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011.gada ziemas periodā – izņemot tranzīta ielas (attīrīšana no sniega un sniega izvešana visās ielās, ielu slīdamības novēršana ar mitro sāli un smilts-sāls maisījumu utt.).
    Līguma summa bez PVN22% – Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši lati 00 santīmi), PVN22% ir Ls 2200,00 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 12 200,00. Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 29.aprīlis.
3.2. Z/s „Ozoli.Gribinānos”, Reģ.nr.57701009971, par Preiļu novada Saunas pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011.gada ziemas periodā.
     Līguma summa bez PVN22% – Ls 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi), PVN22% ir Ls 550,00 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 3050,00. Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 29.aprīlis.
3.3. Z/s „Ēdelveiss”, Reģ.Nr.41501020715 par Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011.gada ziemas periodā.
    Līguma summa bez PVN22% – Ls 2 480,00 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit lati 00 santīmi), PVN22% ir Ls 545,60 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 3025,00. Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 29.aprīlis.
3.4. Z/s „Druvas”, Reģ.Nr.51501020191, par Preiļu novada Aizkalnes pagasta un Pelēču pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011.gada ziemas periodā.
    Kopējā Līguma summa bez PVN22% – Ls 4980,00 (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi), PVN22% ir Ls 1095,60 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 6 075,60. Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 29.aprīlis.


4. Iepirkuma kontaktpersona: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2011.