Informatīvs paziņojums par iepirkuma „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011. un 2012.gados” rezultātiem

10.01.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011. un 2012.gados”, id.nr. PND 2010/22M. 


3. Komisijas pieņemtais lēmums, tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, tai skaitā 8.1 panta prasībām, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas 1.11., 3.3, 5.2.4. un 5.2.5. , 5.3., un 5.6.punktiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām  un  iesniegto piedāvājumu,
     komisija nolēma:


      Noteikt par uzvarētāju SIA „ELEKTROSERVISS PREIĻI”, Reģ.nr. 41503026750, adrese: Dārzu iela 15, Preiļi, LV-5301 un slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu nu remontu 2011. un 2012.gados ar SIA „ELEKTROSERVISS PREIĻI”.
      Līguma darbu izpildes summa 24 mēnešos: bez PVN22% Ls 11 674,04 (vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati 04 santīmi), PVN22% ir Ls 2568,29 un kopā ar PVN22% ir Ls 14 242,33. Priekšapmaksa – nav nepieciešama.
      Darbu izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
      Garantija izpildītajiem darbiem – 24 mēneši.
      Piedāvājuma derīgums – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs:
Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2011.