Preiļu novada dome paziņo par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam `Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)`

23.12.2010.

Preiļu novada dome paziņo par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam „„Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam  „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”, ident.nr. PND 2010/14AK,


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – atklāts konkurss „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”, identifikācijas nr. PND 2010/14AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, tai skaitā 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 8., 9.2., 9.5. un 11.1.apakšpunktu, iesniegtajiem piedāvājumiem, un to vērtēšanas protokoliem, komisija nolēma:
3.1.Konkursa, ident.nr. PND 2010/14AK, pretendenta SIA „Ošukalns”, reģ.nr. 45403003353, juridiskā adrese: ”Eķengrāve”, Viesītes 1.t., Viesītes novads, LV- 5237, iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma prasībām un finanšu piedāvājums ir ar zemāko piedāvājuma cenu.


3.2. Pamatojoties uz iepriekšminēto, komisija nolemj slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukciju Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā) ar Konkursa uzvarētāju – pretendentu SIA „Ošukalns”, reģ.nr. 45403003353, juridiskā adrese: ”Eķengrāve”, Viesītes 1.t., Viesītes novads, LV- 5237, saskaņā ar Konkursa prasībām un pretendenta piedāvājumu.


Kopējā līgumcena bez PVN21% ir Ls 277 839,39 (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi lati 39 santīmi), PVN 21% ir Ls 58 346,27 un līgumcena ar PVN21% ir Ls 336 185,66 (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši simtu astoņdesmit pieci lati 66 santīmi).


Priekšapmaksa (avanss) – 30 % apmērā no kopējās  līguma cenas.
      Pārējie apmaksas nosacījumi – katru mēnesi 20 dienu laikā pēc rēķina piestādīšanas par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem.
      Garantijas izpildītajiem darbiem – 2 (divi) gadi.
      Līguma darbības termiņš – līdz 2011.gada 09.septembrim.
      Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


4. Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.12.2010.